Hva er samskaping?

«Samskaping er: Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og implementere, nye og bedre løsninger.[…]» (Jacob Torfing, Roskilde Universitet/RUC)

Hvor skjedde dette, og hva var bakgrunnen?

Det nye, flotte rådhuset i Sandnes var arenaen da innbyggere, fagfolk, næringsliv, politikere, sosiale entreprenører, elever i videregående, studenter og ildsjeler møttes i en 2-dagers «bootcamp». Bak arrangementet sto KS, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Samfunnssentralen, Innovasjon Norge, So Central og Ferd sosiale entreprenører, og hensikten var å gjennomføre en samskapingsmøteplass for sammen å løse noen «floker» hver enkelt aktør ikke kan eller er i stand til å løse alene.

Vi tok nemlig utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, særlig nr. 11 («Bærekraftige byer og samfunn») og nr. 17 («Samarbeid for å nå målene») og identifiserte noen utfordringsområder som treffer oss både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Det vi landet på var at byromsutvikling og flomsikring var to områder vi ønsket og hadde behov for å jobbe med i en setting der ulike aktører møtes og definerer problemstillinger, designer idéer og potensielle løsninger og ser på hvordan disse kan implementeres. For å ha et kunnskapsgrunnlag å jobbe ut fra, og sikre relevans, ble det definert to såkalte «eksempelcases», henholdsvis byromsutvikling i Sandnes med Ruten-området, samt flomsikring koblet til havneutvikling i Stavanger kommune. Begge problemstillinger ble benyttet med tanke på at de kan ha overføringsverdi til andre kommuner uansett størrelse og geografi.

Hva er en bootcamp, egentlig?

En militær bootcamp er en komprimert og temmelig brutal seanse med en begrenset varighet. En samling der deltakerne starter på null, og der læringskurven er bratt og tøff. Litt sånn var det på bootcamp også – bare at vi har mye mindre brøling, og betydelig mer fokus på samspill, hygge og relasjonsbygging. Vi skulle rett og slett prøve å løse noen «floker» sammen, og gjøre det gjennom samskaping. Fokuset under dagene var altså i utgangspunktet lokalt, men potensialet og løsningene kan forhåpentligvis brukes globalt.

Hvem deltok?

Interessen for å delta var veldig, veldig stor, og i overkant av 110 deltakere jobbet sammen gjennom disse to dagene, i en intensiv og fasilitert innovasjonsprosess. Vi trengte, og fikk, pågangsmotet og tidsoptimismen til de som er sosiale entreprenører, kombinert med erfaringer fra innovatører som har klart å skape gode løsninger og tjenester før, de utenkte og dermed også usagte idéene rundt samfunnsutvikling fra innbyggere, elever i videregående, politikere og ansatte i kommuner, de som har ingeniørkunsten i blodet og fra teknologier og it-folk som elsker og er trent i å se spor i kaos.

Hva gjorde vi?

Hele 14 grupper, fordelt på de to problemstillingene, altså byromsutvikling og flomsikring, trente på en rask innovasjonsprosess basert på anerkjente innovasjonsmetoder og design-tenkning. Det ga nye og andre perspektiver på nettopp by- og samfunnsutvikling. Vi fikk øvd på og utfordret oss i teamarbeid, kreativitet og tidspress, og målet var å jobbe fram forslag til hvordan ulike problemer kan løses via forskjellige idéer og løsninger, og faktisk kunne gjøre en forskjell i våre lokalsamfunn, enten det er i by eller bygd.

Arrangementet var utrolig inspirerende og spennende, og det er ytret sterke ønsker fra mange om at det legges til rette for flere slike arenaer for å tenke nytt, helhetlig og sammen, ikke hver for oss, så hvem vet – kanskje blir det nye muligheter, i andre formater, rundt andre problemstillinger i tida som kommer?

Hvorfor regionale møteplasser for samskaping?

KS, Innovasjon Norge, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral har på nasjonalt nivå ønsket å utvikle møteplasser for samskaping mellom kommuner, sosiale entreprenører, private bedrifter og ideell sektor. Målet er å gi deltakerne kunnskap om hva samskaping er og vise at denne måten å jobbe på kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Samskaping gir de ulike aktørene en bedre forståelse for hverandres behov og måter å jobbe på. Dermed blir det enklere å legge til rette for samarbeid som kan løse utfordringen.

Gjennom de regionale møteplassene ønsker vi å synliggjøre mulighetsrommet for samarbeid, og gi en introduksjon til metoder og verktøy som finnes.

Målet er mer samskaping og flere samarbeid mellom kommuner og andre aktører, forankret i reelle behov, for bedre og mer effektive løsninger for innbyggerne.

Det er gjennomført ulike slike møteplasser forskjellige steder i landet, og dermed har man også fått erfaring med flere måter å jobbe samskapende på, med utgangspunkt I lokale og regionale behov og forhold. 

Les mer om regionale møteplasserfor samskaping: https://www.socentral.no/arr/regionale-moteplasser/

Lenkeblokk Icon Mer informasjon om samskaping på ks.no