Helseplattformen blir en ny, felles pasientjournal for sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, og det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. 

Det nasjonale målbildet én innbygger – én journal setter tydelige mål for digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren: 

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient og brukeropplysninger.
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 

Alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal samt Bindal i Nordland har opsjonsavtale med Helseplattformen, og flere kommuner har nå vedtatt å løse ut opsjonen. De første som tar i bruk i løsningen er St Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontorer våren 2022, før videre utrulling vil foregå puljevis frem til andre halvdel av 2024.  

Regionens største utviklingsprosjekt vil skape store endringer, og KS inviterer til et webinar 25.august kl 14:00 – 15:15 for alle politikere, brukerrepresentanter, administrative- og faglige ledere. 

Program:

  • Det overordnede strategiske målbildet en innbygger – en journal og hvilken funksjon har Helseplattformen.
  • Helseplattformen: et resultat av samarbeid mellom kommuner og nivåer i helsetjenestene! 
  • Hva ønsker pasientene at løsningene skal inneholde?
  • Hva er sammenhengen med Helseplattformen og løsninger i resten av Norge. 
  • Hva er viktig for innbyggerne sett fra en ordførers ståsted.  

Påmelding og oppdatert program kommer i uke 32.