Helseplattformen blir en ny, felles pasientjournal for sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, og det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. 

Det nasjonale målbildet én innbygger – én journal setter tydelige mål for digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren: 

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient og brukeropplysninger.
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 

Alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal samt Bindal i Nordland har opsjonsavtale med Helseplattformen, og flere kommuner har nå vedtatt å løse ut opsjonen. De første som tar i bruk i løsningen er St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontorer våren 2022, før videre utrulling vil foregå puljevis frem til andre halvdel av 2024.  

Se opptak her