Læringsnettverket har hatt høy deltakelse og har bygget på de etablerte samhandlingsstrukturene i kommuneregionene.

Hildegunn Andreassen fra Framlent som har vært prosessveileder presenterte sluttrapporten i et webinar tirsdag 11.januar. Opptak av webinaret kan ses her.

Nettverket har blitt gjennomført i tett samarbeid med regionale lagene til brukerorganisasjonene; Mental helse og Rio (rusmisbrukernes interesseorganisasjon). Brukermedvirkere har vært aktivt med i alle forbedrings-teamene, i arbeidsgruppen og arbeidsutvalg. For å sikre forankring i regionale fagmiljø har KS samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA), Kompetansesenter Rus (KoRus-midt) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).

Målet har vært å føre oss nærmere visjonene om bedre samhandling og tjenester som i større grad fremmer bruker- og mestringsperspektivet. Evalueringen av dette læringsnettverket i Trøndelag er gode. Det har brakt oss nærmere målene som er satt for nettverket. Det er grunn til å tro at mange av tiltakene som er iverksatt vil bli videreført.

Se rapporten Evaluering av læringsnettverket Rus og psykisk helse i Trøndelag

Se presentasjonen fra webinaret