- Vi står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv, som vil påvirke kompetansebehovene i arbeidslivet i Trøndelag. Vi må stå samlet for å sikre rett og riktig kompetanse for arbeidslivet, sier regiondirektør i Trøndelag, Annikken Kjære Haraldsen.

Partnerskapssamarbeidet Kompetanseforum Trøndelag, der KS Trøndelag er en av partene, inviterte 7. september til en konferanse om kompetansebehov i et arbeidsliv i endring. 113 deltakere møtte opp.

Kompetansebehov i Trøndelag

Det er krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I fremtiden vil det være et økt behov for flere yrkesgrupper, spesielt innenfor transport og helse. Befolkningens alder øker, vi blir flere eldre og vi er færre i arbeidsaktuell alder.  

Rådgiver for statistikk og analyse, Jon Olav Sliper, i Trøndelag fylkeskommune, deltok på konferansen og redegjorde for kompetansebehovet i regionen.

Andel innbyggere over 80 år i Trøndelag er nå på 4, 5 prosent. Andelen vil øke til 10,3 prosent innen 2050. At befolkningens alder øker, vil legge stort press på arbeidskraftsressursene.

Kompetansestrategi 2018-2030

Hvordan skal kommunesektoren sikre tilstrekkelig kompetanse og personell i fremtiden? KS jobber tett sammen med kommuner og fylkeskommuner om dette. Flere prosjekter er på gang, som handler om rekruttering, praksisplasser, utenforskap og oppgavefordeling.

KS Trøndelag har en aktiv rolle i arbeid med å få flere inn i heltidsstillinger og bistår kommunene i arbeidet med en arbeidsgiverpolitikk som øker evnene til læring og omstilling. KS har flere nasjonale satsinger som handler om å møte kompetanseutfordringene. Fremtidsverktøyet 2040, Tørn, Jobbvinner og Menn i helse, er noen av satsingene.  

- KS Trøndelag er med i Kompetanseforum Trøndelag, som skal bidra til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Vi jobber nå med å revidere vår kompetansestrategi, som skal sikre et helhetlig system for karriereveiledning, et fleksibelt utdanningssystem og et arbeidsliv preget av gode læringsmuligheter, sier Haraldsen.