Samtidig som kommunene deler løsninger og erfaringer med hverandre. Alt dette er på dagsorden, og planen for høsten 2021 er klar.

KS Trøndelag sin rolle

Vi har engasjert en prosjektveileder i 50% stilling, Møyfrid Hallset. Hun deltar i regionalt støtteapparat for Trøndelag. Målet for regionalt støtteapparat er å skape helhet og sammenheng og bidra til å mobilisere ressurser.  I tillegg bidrar Turid Haugen og Annikken Kjær Haraldsen inn i KS sitt arbeid innenfor satsing Leve hele livet i Trøndelag.

KS som organisasjon vil være pådriver for et aldersvennlig Norge, bidra til samarbeid og partnerskap og legge til rette for at målene for Leve hele livet blir løftet fram på aktuelle arenaer. KS er likeverdig partner i det regionale støtteapparatet. Mer om hvordan KS jobbet med Leve hele livet ser du her.

Kontaktpersoner i alle kommunene

Alle kommunene i Trøndelag har oppnevnt hovedkontakter for arbeidet med Leve hele livet, noe som er til stor hjelp for det regionale støtteapparatet sitt arbeid med å dele og inspirere. Samarbeidet med hovedkontaktene er viktig, og de etablerer nå et eget nettverk for erfaringsdeling og dialog på tvers.

Samspill med lokalsamfunn og nettverk

Grunntanken i Leve hele livet er å mobilisere ressurser, gjennom samspillet mellom kommunen og innbyggerne om hvilket samfunn vi ønsker å leve i. Å mobilisere ressurser handler om å anerkjenne og å involvere. Med involvering skaper vi eierskap til idé og gjennomføring. Innsikt i helheten handler om å få de ulike perspektivene i spill. Dette handler mye om innstilling: Hva ser jeg etter? Hva har jeg tenkt på forhånd? Ser jeg etter menneskets ressurser?

Leve hele livet må ses i sammenheng med andre relevante satsninger, som den tverrsektorielle samskapinga og delinga av nyttige løsninger. KS-konsulent har bidratt med veilederen: Et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med kvalitetsreformen for eldre

Hva skjer 2021

16. september - Webinar om implementering
5. oktober - Helse og omsorgskonferansen vies Leve hele livet
November - Regionale Dialogmøter med tema Fra ord til handling

Mer om Leve hele livet Trøndelag kan du lese her.

Kontaktpersoner
Møyfrid Hallset
Prosjektveileder
Moeyfrid.hallset@gmail.com
+47 952 65 512

imageyq7d.png

Turid Haugen - se kontaktinfo under artikkelen.