Hitra kommune gjennomfører denne uka KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021. I undersøkelsen får innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Resultatene gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling.

- Hitra kommune får nå et godt grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling. Kommunen er først ute med å gjennomføre Lokaldemokratiundersøkelsen i Trøndelag i år. Nå håper jeg andre kommuner vil komme etter, sier regiondirektør i KS Trøndelag, Annikken Kjær Haraldsen.

Kommunestyrets medlemmer vil besvare undersøkelsen i sitt kommunestyremøte torsdag 2. september. Annikken K Haraldsen innleder på vegne av KS via teams, mens politisk sekretær Bjarne Nygård holder tak i det praktiske.

Styrker lokaldemokratiet
- Dette er fjerde gang vi tilbyr kommunene KS Lokaldemokratiundersøkelse. Den er et godt utgangspunkt for å finne hvor skoen trykker i egen kommune. Undersøkelsen gir et bilde av tilstanden og viser hvor det kan være behov for endring og utvikling sier spesialrådgiver Lise Spikkeland, som har det faglige ansvaret for KS Lokaldemokratiundersøkelse.

Resultatene publiseres på en åpen webportal.  Her kan kommuner sammenligne seg med andre kommuner, og se utvikling over tid i egen kommune dersom de har gjennomført undersøkelsen tidligere.

For kommuner som har slått seg sammen er det mulig å gjennomføre en ekstra undersøkelse i opprinnelige kommuner, mot en ekstra kostnad.

Todelt undersøkelse
Undersøkelsen er todelt, med en del rettet mot innbyggere og en del rettet mot folkevalgte. Innbyggerdelen gjennomføres per telefon til et representativt utvalg av innbyggerne i kommunen. KS har avtale med et gallupbyrå som håndterer denne delen av undersøkelsen. Folkevalgtdelen av undersøkelsen gjennomføres elektronisk i kommunestyrets møte. Det er en forutsetning at kommunestyret møtes fysisk når undersøkelsen skal gjennomføres.

Det er knyttet en egenandel til gjennomføring av innbyggerdelen på mellom 10.000 og 15.000 kroner avhengig av kommunestørrelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet dekker resten av kostnaden.

Les også artikkelen: Tilbud om KS Lokaldemokratiundersøkelse

Kommuner som er interessert i å gjennomføre undersøkelsen kan kontakte KF (tidl. Kommuneforlaget) på e-post, eller telefon 24 13 28 16 eller 24 13 28 25.

For faglige spørsmål om undersøkelsen kontakt spesialrådgiver i lokaldemokrati og etikk i KS, Lise Spikkeland - se kontaktinfo under artikkelen.