Partnerskapet for forskning, utvikling og innovasjon i Trøndelag inviterte inn forsknings-, utviklings- og innovasjonskontaktene - FoUI-kontaktene i de trønderske kommunene, sammen med kompetansemeglerne fra innovasjonsselskapene i Trøndelag, til et digitalt dialog-/arbeidsmøte, 29. mars 2022.

Programmet var lagt opp slik at vi først hadde noen minutter med informasjon fra partnerne, dvs Statsforvalteren, Forskningsrådet, Fylkeskommunen og KS. Deretter hadde fylkeskommunen en presentasjon av kompetansemeglerordningen, Distriktsforsk, for mer informasjon, se her: DistriktForsk - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Før KS snakket om rollen til de kommunale FoUI-kontaktene. Frøya kommune viste hvordan de jobbet med forskning og innovasjon, bl.a. førerløs transport og dette imponerte forsamlingen stort. Resten av møte gikk med til at alle jobbet sammen om utfordringa: Hvordan kan kommuner og kompetansemeglere samarbeide om å få frem gode FoU-prosjekter?

Namsos kommune, arbeidet med ny forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi

Startskuddet for dette arbeidet gikk 30. mars, der virksomhetsledere, kommunalsjefer, kommunedirektør, arbeidstakerorganisasjonene i kommunen var samla. KS innledet her med å vise til aktualiteten for en kommune å arbeide målrettet og strukturert med dette temaet. De store samfunnsutfordringene som synkende folketall, eldre befolkning, globale klima- og mer lokale miljøutfordringer, økt utenforskap m.m. utfordrer alle til å tenke nytt, for å kunne tilby bærekraftige tjenester for innbyggerne framover i tid.

Det ble informert noe om hvordan Staten/Regjeringen og KS arbeider med forskning og innovasjon, gjennom stortingsmeldinger og KS-innspill om hvordan offentlig sektor best kan løse de store samfunnsutfordringene. Det ble vist noen verktøy og hva partnerskapet i Trøndelag tilbyr. Resultater fra både administrative og politiske innovasjonsbarometere fra 2018 og 2020, der det framgår at ledelse og medarbeidere i en kommune er avgjørende.

Namsos ønsker å skape en innovasjonskultur der det er lov å prøve ut, lykkes, gjøre feil, blir applaudert, et system i organisasjonen slik at medarbeidere og ledere som får en ide om organisasjonsmessige endringer, nye organisasjonsformer, nye produkter og tjenester, er kjent med hvor en skal henvende seg for å komme videre med ideen. Det blir interessant å følge Namsos videre i deres arbeid med ny strategi.