Reformen handler om overføring av faglig og økonomisk ansvar, fra stat til kommune, men reformen tydeliggjør først og fremst at vi alle har et ansvar. Skal vi lykkes er det derfor ikke tilstrekkelig å kalle dette en barnevernsreform – men en oppvekstreform.

Filmen er laget som en del av arbeidet med prosjektet "Barneløftet", med undertittelen "Bedre å være barn i Trøndelag - et felles ansvar".

Barneløftet har satt fokus på samarbeid på tvers av tjenester og på tvers av kommunegrenser. Får vi utviklet dette videre vil det bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud for barn, unge og deres familier.

Prosjektets visjon

«Det skal være bedre å være barn i Trøndelag – og dette er et felles ansvar»

Vern av barn er et felles ansvar og ikke bare barneverntjenestenes sitt ansvar. Skal vi lykkes med denne reformen må vi tenke at dette ikke bare er en barnevernsreform, men en oppvekstreform.

Lenkeblokk Icon Bedre å være barn i Trøndelag – et felles ansvar

Prosjektets hovedmål

«Gjennom systematisk og koordinert samarbeid opplever barn, unge og deres familier å få rett hjelp til rett tid».

Ved å arbeide målrettet er det ønskelig at prosjektperioden vil føre til:

  1. Et godt og robust eierskap til barnevernet lokalt.
  2. Det er utviklet en bredde av arbeidsmåter og det inngås avtaler mellom kommunene på videre utnyttelse av tjenestene/tiltakene de besitter.
  3. Risikoen for svikt i tjenestene er redusert ved at kommunene er sammen om å dekke behovet for hjelpetiltak.
  4. Kommunene i Trøndelag står sterkt rustet i implementeringen av kvalitets- og strukturreformen som trer i kraft fra 01. januar 2020.
  5. Erfaringene gjort i forsøket underveis og avslutningsvis er delt, og skaper overføringsverdi til andre kommuner og regioner.

Prosjekteierskap og organisering

Barneløftet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Trøndelag, Fylkesmannen og KS, og sammen med en rekke andre aktiviteter det er en del av den satsningen og utviklingen mot utsatte barn og unge og barnevernet i Trøndelag. Alle kommunene i Trøndelag er med i prosjektet. KS Trøndelag er prosjekteier, og det er Kommunedirektørutvalget i Trøndelag som er styringsgruppe.

Lenkeblokk Icon Prosjektmedarbeidere på barnevern

Kontakt

Lene Eun Kjesbu Munkeby, prosjektkoordinator

Tlf. 900 50 769

E-post: lene.munkeby@steinkjer.kommune.no