Fylkesmøtet er KS Trøndelag sitt øverste organ med delegater fra alle kommuner i fylket samt fylkeskommunen. Denne gangen ble møtet gjennomført digitalt med 66 frammøtte delegater. Som grunnlag til behandlingen av Debattheftesakene hadde vi i år rekord i antall kommuner som har gjort politiske vedtak. Fylkeskommunen og 36 av 38 kommuner kom med innspill til KS i disse sakene, «det er vi veldig fornøyde med» sier regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen.

Uttalelse: Økt krav til beredskap i Trøndelag

Kommunene i Trøndelag vil nå ta en større del av samfunnsansvaret, samarbeide internt og sammen med Forsvaret for å prioritere viktige infrastrukturprosjekter. Fylkesmøtet i KS Trøndelag forventer at staten bidrar i dette arbeidet og at det raskt prioriteres midler til nødvendig sikring og opprustning av havner, veg og jernbane, for å imøtekomme Forsvarets og NATOs behov i Trøndelag.

Uttalelse: Husbankens investeringstilskudd må styrkes

Fylkesmøtet i KS Trøndelag mener at rammen for Husbankens investeringstilskudd bør styrkes, slik at kommunene sikres forutsigbarhet for nye prosjekter, og oppgradering av eksisterende tilbud for å møte økt behov i årene fremover. Det bør også settes av midler til økt ramme i revidert nasjonalbudsjett, slik at flere planlagte prosjekter sikres tilskudd i 2023. Det bør også vurderes om tilskuddet til utleieboliger skal gjennomføres.

Uttalelse: Bedre finansiering av flercampus universitet og høgskoler for å sikre høy faglig aktivitet på alle studiesteder

Fylkesmøtet i KS Trøndelag forventer at politiske ambisjoner følges opp gjennom en ny finansieringsmodell som setter flercampusinstitusjonene i stand til å imøtekomme nasjonale kvalitetskrav. Det er viktig for å få tilgang til kompetanse og kunnskap som legger til rette for forskningsbasert innovasjon. Dette vil bidra til å sikre tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet man bor.