ABSOLUTT - Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring – Utvikling – Trivsel og Tilhørighet.

Presentasjoner fra 1. samling – 12. november 2020

Kompetansemål etter gjennomført program

  • Økt rolleforståelse for hva som ligger i de folkevalgtes ansvar og myndighet for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår og et helhetlig utdanningsløp.
  • Økt innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.
  • Større handlingskapasitet gjennom styringsdokumenter som utvikles i prosess med medarbeidere, elever, foreldre og andre aktuelle aktører.
  • Økt forståelse for de ulike aktørers muligheter og roller i et helhetlig oppvekstmiljø.

Målgruppe

  • Ordfører og andre folkevalgte som ønsker å øke kompetansen om utfordringer og muligheter når det gjelder politisk styring av oppvekstfeltet
  • Kommunedirektør og andre toppledere som har ansvar og oppgaver knyttet til barn og unges oppvekst
  • Representanter for barn og unge, f.eks fra Ungdomsrådet
  • Hovedtillitsvalgte
  • Linjeledere

Både politisk og administrativ ledelse må være representert, i tillegg til en representant for barn og unge i kommunen. Skal deltakelsen i ABSOLUTT kunne føre til varige praksisforbedringer vil det være avgjørende med en solid lokal organisering av utviklingsarbeidet som skal foregå mellom fellessamlingene.

Tilnærming

FNs bærekraftmål danner utgangspunkt for ABSOLUTT Trøndelag. De 17 målene og de tre dimensjonene i FNs bærekraftmål, miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, har relevans både for samfunnsplanleggingen generelt og for oppvekstfeltet. Det gjelder å tenke globalt og handle lokalt. Denne innretningen passer dessuten godt med innholdet i rammeplan for barnehage og nye læreplaner for grunnopplæringen.

Barn og unges aktive deltakelse er en premiss for å lykkes lokalt i arbeidet med bærekraftmålene. Både av den grunn, og ut fra Barnekonvensjonens bestemmelser, blir barn og unges medvirkning i hele ABSOLUTT-programmet en forutsetning ved valg av deltakelse. Både på fellessamlinger og i det lokale arbeidet skal representanter for barn og unge prege innhold gjennom aktiv medvirkning. Et formål med dette er at øvrige deltakere bruker denne innsikten i lokalt utviklingsarbeid. Et helhetlig oppvekst- og 0-24-perspektiv på tvers av fag og sektorer legges til grunn.

Lokalt utviklingsarbeid gir handlingsrom og praksisnærhet

ABSOLUTT-programmet består av fellessamlinger og hjemmearbeid i egen kommune/ fylkeskommune. På samlingene vil det være faglige innlegg, presentasjoner av gode eksempler fra kommuner/fylkeskommuner i og utenfor fylket, arbeid på tvers av kommuner og arbeid i egen gruppe. På fellessamlingene vil det bli lagt opp til at kommunen kan velge mellom fysisk oppmøte eller å delta digitalt.

Mellom samlingene må det etableres møteplasser i egen organisasjon for å følge opp innholdet fra fellessamlingene. Alle deltakerkommuner må utnevne en koordinator som blir bindeleddet mellom kommunen og arrangører mellom samlingene. Det vil gjennomføres egne koordinatorsamlinger med erfaringsdeling og veiledning mellom hver fellessamling.

Vektleggingen av det lokale handlingsrommet som ligger i mellomarbeidet gjør det mulig for kommunen å velge tema ut fra sitt eget mulighets- og utfordringsbilde, og om ønskelig koble dette til allerede igangsatte utviklingsprosesser. 

 blobid0.png

Programmet er utviklet av KS. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom KS, Fylkesmannen, representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og styreleder i KS Trøndelag. KS-Konsulent AS ved Lasse Arntsen og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen.

Programmet er i stor grad finansiert av KS OU-midler og Fylkesmannen ved skjønnsmidler.

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter opp om programmet og oppfordrer kommunene til deltagelse der både politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte og representanter bra barn og unge deltar.

Styringsgruppe og arbeidsutvalg for ABSOLUTT- Trøndelag

Styringsgruppe:
Ole Herman Sveian, styreleder i KS Trøndelag
Erik Stene, oppvekst og velferdsdirektør Fylkesmannen i Trøndelag
Annikken Kjær Haraldsen, regiondirektør KS Trøndelag (leder)
Hege Røttereng, assisterende rådmann Skaun kommune
Eva Elisabet Belboe, kommunalsjef for skole Trondheim kommune. 

Arbeidsutvalg:
Lasse Arntsen, prosjektleder KS-Konsulent
Margrethe Thaule, seksjonsleder FM
Åse Aspås, seniorrådgiver KS Trøndelag 

Dersom du har spørsmål vedrørende programmet, ta kontakt med Åse Aspås, KS Trøndelag (se kontaktinformasjon under artikkelen).

Lenkeblokk Icon Se den nasjonale nettsiden til Absolutt