Nedenfor er uttalelsene gjengitt i sin helhet:

Uttalelsene fra fylkesmøte 2021 for KS Troms og KS Finnmark. Vedtatt 27.10.2021.

1. Statsbudsjettet sett fra nord

Statsbudsjettet legger rammene for tilnærmet alle kommunale tjenester. For samfunnsutviklingen i Troms og Finnmark er det viktig at kommunene og fylket gis en mer sentral rolle i å utvikle gode og vekstkraftige samfunn og næringer.

Statsbudsjettet har rom for forbedring. Særlig ser kommunene at det er problematisk å oppfylle sentrale reformer og prioriteringer med tilgjengelige økonomiske rammer. Derfor ber vi om at kommunen tilføres ekstra midler slik at vi ikke bare kan oppfylle sentrale krav og ønsker, men gis rom for å utvikle lokalt tjenestetilbud som treffer folk der de bor.

Vi må altså sikre at kommunenes og fylkeskommunenes inntektsvekst følger utviklingen i oppgaver, at nye oppgaver fullfinansieres, og at rammestyring forblir hovedprinsippet for både inntektsvekst og utforming av lover og forskrifter. Framtida må gi rom for å desentralisere flere fullfinansierte oppgaver til kommuner og fylkeskommuner.

KS Troms og Finnmark vil forvente:

 • At staten styrker kommunes frie inntekter med 5 milliarder
 • At statlige reformer og krav fullfinansieres
 • At Nord-Norge- og småkommunetilskuddet prisreguleres
 • At Kommuner får dekket kostnader til to-språklighet fullt ut (samisk-norsk, kvensk-norsk)
 • At kommunenes egenandel for resurskrevende tjenester senkes
 • At staten gir tilstrekkelige rammer for redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene
 • At fastlegeordningen gis en statlig finansiering slik at kommunene kan gi en tilfredsstillende
  legedekning til alle sine innbyggere
 • At staten fortsetter rentekompensasjonsordning for investeringer i helse, omsorg og oppvekst

2. Det grønne skifte

I Troms og Finnmark har vi lange tradisjoner for bærekraftig bruk av naturen. Det finnes gode eksempler på at bruk av naturen er det beste vern, og vi mener at lokal kunnskap må vektlegges i arealplanlegging både til lands og i kystsonen. Det er viktig at de nordnorske utdanning- og forskningsmiljøene styrkes innenfor emner som omhandler klima, miljø og beredskap. Forskning på nord må skje i nord.

Norges klimamål og nasjonale bidrag til Paris-avtalen er ambisiøse og forplikter at hele samfunnet bidrar for å nå målene.

I Troms og Finnmark skal vi være med på å ta del i nasjonalt og globalt arbeid for et bærekraftig klima. For at kommunene skal være i stand til å gjøre denne jobben må staten sikre at vi kan ta gode grep, slik man har gjort for eksempel med fjerning av avgifter og moms på kjøretøy.

Derfor vil KS Troms og Finnmark forvente:

 • At kommuner og FoU-miljøer tilføres midler og insentiver for å kunne ta en ledende rolle i det
  grønne skifte
 • At regionen legger til rette for at næringer kan ta i bruk naturgitte fortrinn på en bærekraftig måte.
 • Utbygging av infrastruktur som bidrar til økt elektrifisering, til lands, til vanns og i luften
 • At universitets- og forskningsmiljø styrkes

3. Demografi

Troms og Finnmark er en framtidsregion med et stort uforløst potensiale. På grunn av vår geografiske posisjon er vår region viktig både nasjonalt og internasjonalt. Sterke samfunn i nord befester nasjonens rolle som en arktisk stormakt, og derfor må vi som nasjon bygge og sikre våre interesser i nord.

Folk, næringsliv og kommuner skal i fellesskap bygge sterkere samfunn. Basert på folks kompetanse, folks kompetansepotensiale og ressursene i nord skal vi skape mer bo- og blilyst. Vi skal ta sterkere grep for å snu negative trender og være attraktiv for både nye innbyggere og investeringer. Slik sikrer vi et sterkt velferdssamfunn og større andel nordnorsk verdiskapning.

Et grunnleggende kriterium for å kunne ta i bruk ressursene i havet, på land og i lufta er at den grunnleggende infrastrukturen styrkes og at vi sikrer tilstrekkelig areal som gir ringvirkninger og bærekraftig vekst. Det skal være en selvfølge at våre innbyggere ønsker å bli værende, at ungdommen blir eller flytter hjem og at vi er en attraktiv region for tilflyttere.

Derfor vil KS Troms og Finnmark forvente:

 • Flere studieplasser ved høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, særlig innen helse og omsorg
 • Mer desentralisert utdanning for universitetene i samarbeid med kommunene, studiesentrene og
  fagskolene
 • Satse på yrkesfag, også innenfor voksenopplæring. Stort behov for fagarbeidere i både kommunal og offentlig sektor
 • Videreutvikle fagskolene
 • Innføre ordninger med nedskriving av studielån for kritiske yrkesgrupper ut over dagens ordning
 • Sikre areal og infrastruktur for fortsatt næringsutvikling
 • Bygge ut digital infrastruktur og ta i bruk mulighetene denne infrastrukturen gir for å skape
  arbeidsplasser i hele landsdelen
 • Økte bevilgninger til fylkeskommunal infrastruktur
 • Styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
 • Staten gjennom statsforvalteren må ta ansvar for utvikling i nord