Les mer på Tenk Tromsø

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Innholdet i bypakken og byvekstavtalen

Avtalen er et trepartssamarbeid mellom Troms fylke, Statsforvalteren og Tromsø kommune. Hovedmålet med avtalen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres. For Tromsø kommune blir dette arbeidet lansert under byutviklingsprosjektet "Tenk Tromsø".  

Arrangementet for signeringen i rådhuset ble noe forsinket da samferdselsministeren fikk oppleve at dette er et langt land, og det lett oppstår ting på veien. Ungdommen var også invitert til rådhuset i Tromsø. Ordfører Wilhelmsen la vekt på dette i sin tale der han understreket at Tromsø fremover vil bli en enda bedre by for folk å bo i, spesielt når det legges bedre til rette for hverdagsreiser og fremkommelighet. Prosjektet "Tenk Tromsø" skal være overordnet for hele byutviklingen. Ordføreren mente at selve miljøbegrepet i satsingen gjerne kunne gjøres både mer tydelig og mer synlig.

Byvekstavtalen er basert på et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunen og innbyggerne, der den finansielle støtten og samarbeidet under avtalen har nullutslipp som mål. Den statlige tildelingen skal brukes til å forsterke innsatsen innenfor en rekke utviklingsområder. Eksempler på dette er bedre sykkelveier, bedre kollektivtilbud og elektrisk fergeforbindelse over sundet   

KS og KS' storbynettverk har over mange år arbeidet for at flere kommuner må inkluderes i ordningen med byvekstavtaler og at staten bidrar mer i omleggingen til lavutslippssamfunn som norske byer må gjøre. Tromsø er nå den femte byen som inngår en slik avtale med staten. KS vil rose samarbeidsaktørene og gi honnør for at staten bidrar i dette arbeidet.