I Troms og Finnmark har vi fremdeles relativt lave smittetall, og flere kommuner har enda ikke registrert smittede. Flere kommuner har fattet strengere vedtak enn de nasjonale føringene med hensyn til karantenebestemmelser for personer som har oppholdt seg i fylker hvor det er vedvarende smitte.

Det som i realiteten har skjedd, er at det har oppstått lokale og etter hvert regionale strategier for å begrense smitte.

KS Troms og Finnmark får tilbakemeldinger fra flere kommuner om et behov for samordning mellom kommunene. Ulike bestemmelser mellom kommunene skaper forvirring hos innbyggerne, og er vanskelig å kommunisere og håndheve.

KS Troms og Finnmark anmoder med dette Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å ta et regionalt samordnings- og koordineringsansvar for tiltak mot koronaviruset mellom kommunene.

 

Anmodningen er signert av:

Kari-Anne Opsal, fylkesstyreleder i KS Troms og Finnmark (tlf. 918 98 732)

og

Hugo Thode Hansen, leder av kommunedirektørutvalget i KS Troms og Finnmark