Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har gjort en risikoanalyse av influensapandemi i Norge (AKS 2019). Analysen setter søkelyset på de samfunnsmessige konsekvensene av en pandemi. Analysen er relevant for utbrudd av andre typer alvorlig smittsomme sykdommer.

Det fremgår av analysen at et alvorlig utbrudd vil kunne ha omfattende, langvarige konsekvenser. Slike hendelser vil også innebære store belastninger for den enkelte virksomhet. Kontinuitetsplanlegging som metode kan brukes for å planlegge for bortfall av innsatsfaktorer som arbeidskraft, varer og tjenester. Alle virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon bør planlegge for å opprettholde sine leveranser nær sagt uansett hvilke påkjenninger de utsettes for.

Her finner du veilederen fra DSB (pdf)

I kommunedirektørmøte 11. februar var samarbeid om kontinuitetsplaner kommuner imellom oppe som tema, og Åse Elin Hole, kommunedirektør i Stranda, orienterte om hvordan de jobber med en samarbeidsavtale med nabokommunene Sykkylven og Fjord. Kommunedirektørene har gitt sine respektive personalsjefer følgende mandat:

Kommunene Stranda, Sykkylven og Fjord ser behov for å samarbeide på tvers for å sikre liv og helse med rett kompetanse innanfor helse-, pleie og omsorgstenesta med tilhøyrande støttefunksjonar.  Denne avtalen utgjer eit ledd i kontinuitetsplanane i kvar einskild kommune, og gjeld dersom ein av kommunene vert hardt råka av ei smittebølge som fører til bortfall av arbeidskraft som kan true liv og helse.

Kommunedirektørar/rådmann delegerer og gir mandat til personalsjefane i dei tre kommunane til å utarbeide ein avtale som skal:

  • Ha verknad frå dags dato til og med 30 april 2022
  • Vere administrert frå kommunalsjefsnivå
  • Vere frivillig for den enkelte tilsette
  • Byggje på sentral avtale om utvida kompensasjon i samband med koronapandemien.
  • Sikre lik praksis som t.d dekka reiseutgifter, kva er reisetid og kva er oppdraget
  • Oppdragskommune betalar alle utgifter etter refusjonskrav frå den tilsette sin arbeidsgjevar

Personalsjefane skal i samarbeid med Hovudtillitsvalte utarbeide eit forslag til avtale.

Denne avtala skal sendast tilbake til kommunedirektør/rådmann for avgjerd.