Fylkesmøtet mener dette bør være KS’ hovedprioriteringer i årets mellomoppgjør:

  • Økonomisk ramme i mellomoppgjøret bør fordeles sentralt
  • Alle ansatte bør få en så god, generell lønnsutvikling som mulig for å sikre kjøpekraft, men samtidig sikre at særlig rekrutteringsutsatte grupper blir prioritert.
  • Stillinger med lang utdanning og ansiennitet bør få høyere lønn. Det må til for at Møre og Romsdal skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Bred demokratisk prosess

KS er arbeidsgiverorganisasjon for alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo, og forhandler i sentrale tariffoppgjør på deres vegne. 

En bred demokratisk prosess i Kommune-Norge før hvert tariffoppgjør er grunnlaget for KS’ forhandlingsmandat.   

Lenkeblokk Icon Les alt om Debatthefte 2023

Først gir kommuner og fylkeskommuner innspill ved å behandle KS’ debatthefte. De fleste vedtar innspill i politiske organer. I år har 21 kommuner i Møre og Romsdal vedtatt innspill til forhandlingsmandatet politisk. Alle disse innspillene er nå blitt oppsummert i et samlet vedtak av det politisk valgte fylkesmøtet/fylkesstyret i Møre og Romsdal. Det samme skjer nå i alle fylker.

Utfordringsbilde sett fra Møre og Romsdal

I tillegg til innspill til årets lønnsoppgjør, ga også fylkesmøte i Møre og Romsdal til Debatthefte I, der de store samfunnsutfordringene var tema.

Fylkesmøte pekte blant annet på økende migrasjon, økende sentralisering, høyt sykefravær og mer rettighetsbasert lovgivning som utfordringer KS bør være mer oppmerksomme på fremover.

Lenkeblokk Icon Les hele vedtaket til Debattheftet 2023 fra fylkesmøte Møre og Romsdal

Innspillene fra fylkene er et viktig grunnlag når KS’ politisk valgte hovedstyre vedtar forhandlingsmandatet til KS’ forhandlere.