- Selv om kommunepolitikerne har høyere tillit enn stortingspolitikerne i befolkningen, viser tallene at vi må fortsette arbeidet i kommuner og fylker. Det er positivt at interessen for politikk øker. Det gir muligheter til å utvikle dialogen med og for innbyggerne for å skape enda bedre lokaldemokrati, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at interessen for politikk er økende og at flere innbyggere deltar i saker som opptar dem. Samtidig viser den at innbyggerne har et nøytralt eller litt negativt inntrykk av politikernes evne til å lytte til innbyggernes synspunkter. Det samme gjelder for om de har tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste. Kommunepolitikerne får likevel høyere skår enn politikerne på Stortinget på begge spørsmålene. Tilbakegangen siden 2017 er markant for stortingspolitikerne.

Tillitsbarometeret 2019

Tillitsbarometeret 2019 (Respons Analyse) viser at innbyggerne foretrekker folkevalgte i egen kommune som kanal for å fremme sine synspunkter. Innbyggerne mener også at kommunestyret i egen kommune er viktig for demokratiet i det norske samfunnet, og de har til dels høy tillit til kommunestyret i egen kommune.

- Som folkevalgte, og representanter i folkevalgte organer, har vi et stort ansvar for å lytte til innbyggernes synspunkter. Både de som selv sier fra, men også de tause stemmene skal kjenne seg godt representert når beslutningene blir tatt. Når beslutningene er tatt, er det viktig å ikke bare melde tilbake om hvordan synspunktene ble håndtert, men også begrunne hvorfor resultatet ble som det ble, sier Helgesen.