Etter at KS og flere kommuner har tatt opp spørsmålet, foreslår Nærings- og Fiskeridepartementet at det innføres en bestemmelse i den nye stiftelsesloven som gir adgang til å oppheve de kommunale boligstiftelsene og tilbakeføre verdiene til kommunen. Etter forslaget skal kommunestyret selv kunne vedta å oppheve stiftelsen uten at Stiftelsestilsynet må gi godkjenning.

- Ved en overføring tilbake til oppretterkommunen vil kommunen i tillegg til å overta stiftelsens eiendeler og rettigheter også overta stiftelsens forpliktelser. De ansatte i stiftelsen vil også overføres til kommunen. Forslaget som er lagt ut på høring vil dermed styrke kommunens boligpolitikk og det kommunale selvstyret, sier Gram.

Regjeringen foreslår også et midlertidig fritak fra dokumentavgift for tilbakeføring av eiendom fra kommunale boligstiftelser til oppretterkommunen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. Det er i tråd med hva KS tidligere har bedt om. Hele forslaget blir lagt fram samtidig som lovproposisjonen til ny stiftelseslov legges frem for Stortinget.

Forslaget vil medføre at kommunene må etablere egne enheter eller på annen måte innplassere driften av boligstiftelsene inn i egen driftsorganisasjon. Kommunene vil på denne måten få mulighet til å styre driften av eiendomsforvaltningen på en måte som er tilpasset den enkelte kommunens behov.

- KS oppfordrer alle kommuner som har opprettet boligstiftelser til å sende egne høringssvar til departementet. Der bør det fremgå spesielt om formålsangivelsen til deres boligstiftelser er formulert slik at den omfattes av den foreslåtte endringen, sier Bjørn Arild Gram.

---

Her kan du lese mer om utfordringene med dagens regelverk for kommunale boligstiftelser (ks.no)

Her finner du høringsdokumentene i saken (regjeringen.no)