Vi er alle, også kommunene, opptatt av at slike bestemmelser ikke skal være mer inngripende enn nødvendig.

Styreleder Bjørn Arild Gram

Regjeringen presenterte søndag en veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Både stat og kommune har ansvar for å sette i verk nødvendige smitteverntiltak og samordne sin virksomhet i smittevernarbeidet. Kommunene har etter smittevernloven vide fullmakter til å iverksette tiltak for å bidra til bekjempelsen av den alvorlige pandemien.

- Dette er en krevende situasjon for både enkeltpersoner, kommuner og næringsliv. At kommunene utfører sine oppgaver og utøver myndighet gjennom lokale smitteverntiltak er en forutsetning for at både det lokale og nasjonale smittevernet skal fungere godt. På nasjonalt nivå er innreisebegrensninger til Norge begrunnet med behovet for å forebygge smittespredning. Det er samme hensyn som ligger til grunn for regionale vedtak om reisebegrensning, sier Gram.

Tiltak må være nødvendige av hensyn til å forebygge eller motvirke smittespredning. Lokale vedtak gjelder for sju dager av gangen, og nytten ved tiltaket skal vurderes opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om det hindrer prosesser som er nødvendig for å holde samfunnet i gang.

- Vi har stor forståelse for at situasjonen er krevende når næringslivet nå sliter på grunn av de nasjonale reglene. Derfor er det viktig å sørge for at de deler som faktisk kan fungere i denne unntakstilstanden, får mulighet til det. Det må likevel ikke hindre nødvendig smittevern, også lokalt og regionalt, sier Gram.

KS mener det er positivt at den nasjonale veilederen også ivaretar behov for regional samordning, slik eksempelvis Nordland nå allerede har gjort.

- Vi er alle, også kommunene, opptatt av at slike bestemmelser ikke skal være mer inngripende enn nødvendige. En nasjonal veileder kan også tjene som en sjekkliste for hvilke hensyn som er viktige å passe på utenom de rent smittevernbegrunnede hensynene.  Som kjent er veilederen en anbefaling, ikke et direktiv, sier Gram.

Veilederen finner du her. (pdf)