KS er glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale.

Tor Arne Gangsø

– Ansatte og ledere i kommunene og fylkeskommunene har gjort, og gjør, en formidabel innsats under koronapandemien. Dessverre ser det ut til å bli behov for ekstraordinær innsats også i tiden som kommer. KS er glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale. Den kan motivere deltidsansatte til merarbeid og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet. Samtidig får ansatte en solid ekstra kompensasjon, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. 

Avtalen er inngått mellom KS og forbundene i LO, Unio, YS og Akademikerne. 

Les hele avtalen her:

Lenkeblokk Icon Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Avtalen gjelder fra i dag, 20. desember 2021, og ut april 2022. Det er en sentralt inngått avtale som de lokale parter kan velge å bruke hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

– KS anbefaler våre medlemmer å inngå en slik avtale hvis det er behov for å mobilisere arbeidskraft, sier . Gangsø. 

Partene er enige om at merarbeid og overtidsarbeid i størst mulig grad skal baseres på frivillighet fra ansattes side. Lederne i kommunene må være særskilt oppmerksomme på at arbeidsbelastningen ikke blir for stor, for å forhindre uheldige fysiske eller psykiske belastninger og for å ivareta sikkerhetshensyn.

For å skape mest mulig forutsigbarhet, skal det tilstrebes at all arbeidstid planlegges så tidlig som mulig.

300 prosent overtid

For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Dette innebærer minst en fordobling av dagens tillegg.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.

Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven.

Lærere får dobbel lønn

Undervisningspersonale har egen arbeidstidsavtale, som er grunnlag for denne koronaavtalen.

Den nye avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Utdanningsforbundet og KS har tidligere laget felles anbefalinger om håndtering av merarbeid under pandemien.