Mange kommuner og fylkeskommuner vil likevel oppleve økonomien som stram, fordi høy prisvekst i fjor ikke ble kompensert.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Lønns- og prisveksten har vært høyere i 2023 enn regjeringen anslo i statsbudsjettet i fjor høst. Derfor har regjeringen som varslet oppjustert anslaget for lønns- og prisveksten i RNB.  

– Det er positivt at regjeringen innfrir løftet om å kompensere for høyere lønns- og prisvekst så langt i år, sier Helgesen. 

Oppjusteringen for lønns- og prisvekst gir kommunesektoren netto 2,6 milliarder kroner i kompensasjon. Da er forventede økte skatteinntekter trukket fra. Utover dette får kommunesektoren 600 millioner kroner ekstra i RNB.  

– Det skyldes i hovedsak at kommunesektoren har økte kostnader som følge av høyere befolkningsvekst, og den usikre økonomiske utviklingen, sier Helgesen. 

– Mange kommuner og fylkeskommuner vil likevel oppleve økonomien som stram, fordi høy prisvekst i fjor ikke ble kompensert. Det er blitt dyrere å drive skoler, sykehjem, kollektivtransport og andre velferdstjenester, sier Helgesen. 

Tiltak for å bosette flyktninger

– Flere av de konkrete forslagene i det reviderte budsjettet har KS tatt opp med regjeringen. De er viktige for kommunesektoren, og vi er glade for at de følges opp. Det gjelder for eksempel flere tiltak for å bosette og inkludere flyktninger fra Ukraina, blant annet til forlenget språkopplæring, sier Helgesen.   

– Det er bra at regjeringen nå styrker investeringstilskuddet tilsvarende 1.000 heldøgns omsorgsplasser, etter at det ble kraftig kuttet i statsbudsjettet. Det er også et viktig skritt i riktig retning at Tørn-prosjektet, som KS har ansvaret for, styrkes med 30 millioner kroner. Det betyr at flere kommuner kan bidra til å bruke helsepersonell mest mulig effektivt, sier Helgesen.  

Vekst i frie inntekter i 2024 

I kommuneproposisjonen for 2024 varsler regjeringen en vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 5,6 og 5,9 milliarder kroner.  

– Det er en stor vekst, men utgiftene øker samtidig mye som følge av befolkningsvekst og pensjon. Inntektsveksten er derfor helt nødvendig for at kommunesektoren fortsatt skal levere gode velferdstjenester, sier Helgesen.

Digitalt stormøte om RNB og kommuneproposisjonen

Revidert nasjonalbudsjett på regjeringen.no