Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv vil bidra til økt sysselsetting, økte inntekter og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Samspillet mellom kommuner og næringsliv er derfor viktig, og KS og NHO jobber for å styrke dette samarbeidet.

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk Toppmøte. Det er femte gang NHO og KS tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier Helgesen.

Slik nominerer du

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor kommuner, fylkeskommuner, NHO regioner, KS regioner, bedrifter og andre kan nominere kommuner gjennom en begrunnet nominasjon. Send inn forslag til kommuner som du mener fortjener å bli vurdert.

Det legges opp til kåring av to kommuner - én vinner i hver av de to kategoriene små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15.000 innbyggere.

Hva definerer en god vertskapskommune?

En god vertskapskommune ser næringsutviklingsarbeid som en del av kommunens arbeid for et godt lokalsamfunn og tar utgangspunkt i egen kommunes geografiske og næringsmessige muligheter og utfordringer.

Næringsliv som skaper og tar vare på attraktive arbeidsplasser og bidrar til god samfunnsutvikling, er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet.

Videre vil kommuner som legger godt til rette for næringsutvikling være et avgjørende konkurransefortrinn for bedriftene.

Hensikten med kåringen er å løfte frem de gode eksemplene og historiene der kommuner og næringsliv sammen har skapt en merverdi både for lokalsamfunnet og næringslivet.

Prisen kan deles ut til kommunen, enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling.

Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter, og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier.
I det følgende har vi listet opp noen faktorer som kan kjennetegne en god vertskommune og derav danne grunnlag for å nominere kommunen:

Kommunen er samarbeidsorientert

 • Kommunen og næringslivet har et godt samarbeid og kontinuerlig dialog.
 • Kommunen har plan og strategi for næringsutvikling som er godt forankret hos de folkevalgte.
 • Kommunen ser eget arbeid som en del av regionens arbeid for positiv næringsvekst og har et godt samarbeid med fylke, virkemiddelapparat, regional stat, næringslivsforeninger og andre.
 • Næringslivet i kommunen har en aktiv rolle i lokal og regional samfunnsutvikling.
 • Det er et organisert samarbeid mellom næringsaktørene og kommunen.

Kommunen er aktiv overfor næringslivet

 • Kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal jobbe sammen med næringslivet.
 • Arbeidet er godt forankret både i kommunens administrative og politiske ledelse.
 • Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv og de kjenner hverandres behov.
 • Kommunen legger til rette for at nye bedrifter og gründere kan etablere seg.
 • Kommunen jobber aktivt med innovative og bærekraftige anskaffelser og leverandørutvikling.

Kommunen er omstillingsdyktig

 • Kommunen tar i bruk både innovative og grønne løsninger.
 • Kommunen legger til rette for at næringslivet kan utvikle seg.
 • Kommunen bidrar til grønn omstilling og bærekraftig arealbruk.

Nominer gode kandidater!

I nominasjonsteksten ber vi om en kort begrunnelse under hvert av hovedpunktene over for hvorfor akkurat denne kommunen fortjener en pris som god vertskapskommune for næringslivet.

På bakgrunn av nominasjonene kåres én vinner i to kategorier, små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15.000 innbyggere. Grensen kan fravikes ut fra regionale forhold.