Mangelen på helsepersonell kommer som følge av at det blir dobbelt så mange over 80 år, samtidig som det blir færre i yrkesaktiv alder. Utfordringene er tydelig beskrevet i Helsepersonellkommisjonen rapport og var tema da KS møtte regjeringen til det faste konsultasjonsmøtet om helse.  

- KS støtter mange av tiltakene Helsepersonellkommisjonen foreslår, men vi savner en konkret oppfølging fra regjeringen. Rekruttering generelt, og utfordringen med mangelen på personell må vurderes i alle nasjonale planer og forslag til tiltak fremover, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Strenge kompetansekrav

I dag står flere desentraliserte utdanningsplasser ledig, noe som kan skyldes for strenge kompetansekrav. KS ber regjeringen se på muligheten for å senke noen av kompetansekravene slik at det blir enklere å rekruttere.

-Det er også kommet mange ukrainske flyktninger til Norge som kan brukes innenfor helsesektoren om vi gjør noe med opptakskravene, sa nestleder i KS Jenny Følling.

Lenkeblokk Icon KS innspill til helsepersonellkommisjonens rapport

Yngre brukere

Håndtering av yngre brukere ble også drøftet med helseministeren. Her er utfordringene både organisering av tjenesten, utgiftsvekst, og mangel på personell som kan ivareta brukerne.

- Kommunene opplever stadig mer krevende håndtering av enkeltbrukere både innen somatikk og psykisk helse, og knyttet til tvangsbestemmelser for mennesker med utviklingshemming, sier Helgesen.

Omfanget av nasjonale styringssignaler eller standardiserte pakker som i praksis legger sterke føringer for organisering øker. KS mener dette binder kommunene slik at det blir vanskelig å finne fleksible løsninger innenfor helse og omsorgtjenestene.

Psykisk helse og rus

KS ba også om at Kjerkol i budsjett for 2025 sørger for tilstrekkelig kapasitet i døgninstitusjoner i psykisk helsevern og i oppsøkende polikliniske tilbud i tråd med samtykkeutvalgets konklusjoner.

Den mangeårige nedbyggingen av døgnplasser innen psykisk helsevern har gjort kommuner ansvar for bolig og tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og omfattende rusmiddelproblemer.

- Ofte mangler kommunene egnede boliger og ressurser til tilstrekkelig oppfølging, og det betyr at kommunene altfor ofte står alene med svært behandlingskrevende pasienter, som de hverken har tiltak eller ressurser til å gjøre noe med, sa Helgesen.

Flyktningssituasjonen

Utfordringen med svært høye anskomster fra Ukraina som legger press på kommunale tjenester var også et eget tema med helseministeren. Det viser seg at mange av de som kommer har behov for omfattende helsetjenester.

- Vi merker at det nå er krevende å ta imot og hjelpe alle flyktningene som kommer fra Ukraina, sa rådmann i Melhus kommune Katrine Lereggen.

Andre temaer som ble drøftet med helseministeren var digitalisering av helsetjenester og behov for mer forutsigbare investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger.