På det tverrgående konsultasjonsmøtet om digitalisering med statsrådene Sigbjørn Gjelsvik og Ingvild Kjerkhol møtte KS med en delegasjon som bestod av første nestleder Jenny Følling, administrerende direktør Lasse Hansen, områdedirektør Kristin Weidemann Wieland, avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, kommunedirektør Bjørn Fauchald og leder for sentralt kommunedirektørutvalg Bjørn Ropstad. Fra statens side stilte også representanter fra finans-, justis-, kunnskaps- og barne og familiedepartementet.

Positive til ny felles strategi

Regjeringen har besluttet å starte et arbeid med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi, felles for offentlig og privat sektor. KS og regjeringen er sammen om dagens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor- Èn digital offentlig sektor. Målet med saken er å forankre et samarbeid om ny strategi mellom KS og regjeringen.
- Vi har sett tidlig og tett samarbeid om strategi på dette området som helt avgjørende, og er svært glad for at vi også står sammen om den nylig lanserte Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole, sier Jenny Følling.

- Teknologiutvikling og mange av utfordringene vi møter er felles, og vi ser derfor positivt på utvikling av felles tiltak som vil komme både offentlige virksomheter, næringsliv og frivilligheten til gode. Vi er derfor positive til at dette samles i en strategi.

Ønsker fortgang i arbeidet med styrket arbeid med informasjonssikkerhet

I konsultasjonsmøtet mellom KDD og KS for ett år siden, ble KS informert om at det i tilknytning til den skjerpede sikkerhetssituasjonen i lys av Ukraina-krisen, var en klar ambisjon fra regjeringens side å styrke satsingen på cybersikkerhet i kommunal sektor. Stortinget fattet i mai samme år å tildele 50 millioner for å styrke sikkerheten i kommunal sektor.

- Vi har jobbet ganske iherdig sammen med medlemmene våre for å finne gode tiltak som kunne ha relativt rask effekt for å styrke informasjonssikkerheten, og leverte våre forslag kort tid etter Stortingets vedtak. Men nå synes vi det har tatt for lang tid å avklare hvordan disse midlene kan komme til anvendelse.  Vi vet det er en fare for å bli rammet av cyberhendelser i alle virksomheter, men for innbyggere kan konsekvensene blir store dersom det rammer en kommune, sier Jenny Følling. - Det er nok ikke slik at alle kommuner løser dette godt nok i dag, og det haster med felles tiltak som kan styrke sektoren raskt, og på lang sikt.

Statsråden sier at det nærmer seg å få på plass en Kommunecert på dette området som et første tiltak. De kommer tilbake med en oppfølging også for øvrig.

Prioritering av fellesløsninger

KS og regjeringen er sammen om Èn digital offentlig sektor, hvor felles økosystem for nasjonal, digital samhandling og tjenesteutvikling er en satsing. KS mener at det har vært varierende i økosystemet, og registrerer både bekymringer for sikkerhet og utviklingstakt i løsningene.

Vi har kommet langt i digitaliseringen i Norge, og det har vært jobbet godt over mange år. Felles for mye av arbeidet vårt, er gode fellesløsninger og datakilder – Matrikkelen fra kartverket, KS egen FIKS-plattform, Folkeregisteret fra Skatteetaten eller ID-porten fra Digitaliseringsdirektoratet er eksempler. Det har stor verdi at alle ikke må lage disse løsningene hver for seg i egen virksomhet.

- Nå er vi bekymret for manglende finansiering av modernisering og nytutvikling av de statlige fellesløsningene. For kommunal sektor vil en eventuell situasjon hvor statlige virksomheter utvikler egne, og sektorspesifikke løsninger som følge av manglende prioritering av etablering og videreutvikling av felles løsninger, kunne bli svært komplisert og fordyrende. Dessverre ser vi allerede tendenser til dette, sier Jenny Følling.

Samarbeid om utbredelse av nasjonale løsninger

Et godt samarbeid mellom kommunal sektor og staten er helt avgjørende skal vi håndtere utfordringene vi står overfor, og hente ut gevinstene ved digitalisering når felles digitale løsninger tas i bruk. Det forutsetter at sentrale virkemidler og tiltak fra staten innrettes på en måte som understøtter, oppmuntrer til, og forsterker samarbeidet mellom aktørene, også mellom kommuner.

KS ønsker å belyse saken og inviterer til en dialog om hvordan staten kan forsterke og videreutvikle nettverksstrukturene for samordning, deling og spredning i det videre samarbeidet.

KS vurderer regionale digitaliseringsnettverk samt samarbeidende nasjonale nettverk i kommunal sektor som avgjørende for at vi skal lykkes med å realisere felles mål for digitaliseringsarbeidet, og ikke minst bidra til samarbeid og utjevning av forskjeller i digitaliseringsarbeidet mellom kommuner slik at vi får løftet hele sektoren – både store og små.  KS vurderer det som viktig at staten viderefører samarbeid om, og gir tilskudd til varige strukturer og nettverk som understøtter utbredelse, erfaringsdeling og beste praksis på ehelse-området. KS vurderer dette som en god modell og aktuell å vurdere også på andre områder. KS vil invitere regjeringen til at vi sammen ser på hvordan eksisterende strukturer gjennom bruk av statlige virkemidler kan forsterkes.

- Innen e-helse vurderer vi nå hvordan vi videreutvikler de nasjonale nettverkene sammen med de regionale digitaliseringsnettverkene for optimal nytte og effekt av innsatsen med å få tatt løsninger i bruk, sier Jenny Følling. - Vi mener det er avgjørende å bygge videre på nettverksstrukturene.

Regelverksutvikling i veien for fremdrift

KS ønsker også å diskutere med regjeringen hvordan man kan sikre fremdrift i regelverksutviklingen når digitaliseringsarbeidet utfordrer måten dagens tjenestetilbud leveres på, og som gjerne er tilpasset en annen tid og regelverket for en «analog» verden.
-Det er også ofte krevende å avdekke om det er utfordringer i regelverket eller utfordringer med regelverksfortolkning som står i veien for å få etablert effektive og helhetlige løsninger der det samlede ansvaret overfor innbygger kan ivaretas på en god måte, mener KS.

KS og KDD har i fellesskap fått gjennomført en FOU som peker på konsekvenser av at staten leverer løsninger til kommunal sektor. FOUen peker på en rekke fordeler og mulige utfordringer, men anbefaler også noen punkter som bør utredes nærmere. Hovedformålet med saken er å sondere KDDs interesse for videre samarbeid om temaet.