I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at den vil innføre regionale kulturfond. I kunstnermeldingen i juni står det at Kultur- og likestillingsdepartementet arbeider nå med innretningen av fondene.

KS har lenge understreket at regionale kulturfond bør forvaltes av fylkeskommunene for å sikre lokaldemokratisk forankring og rom for lokale og regionale prioriteringer.

– Regionale kulturfond må ikke bli et statlig virkemiddel, som skal administreres i kommunesektoren. Forsterk heller fylkeskommunenes utvidete samfunnsutviklerrolle og bidra til lokalt kulturløft, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

KS mener at et faglig kompetent administrativt nivå i fylkeskommunene kan ivareta prinsippet om armlengdes avstand mellom politisk styring og kunstnerisk innhold, slik regjeringen også legger opp til i den reviderte kulturloven.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery stilte seg i møtet positiv til en sterk fylkeskommunal rolle i de regionale kulturfondene.  

KS har styrket kulturinnsatsen

KS lanserer i desember et refleksjonshefte om praktisering av armlengdes avstand-prinsippet i kommunesektoren. Dette er en del av KS styrkede innsats på kulturområdet de siste årene, som Helgesen fortalte den relativt nye kulturministeren, Lubna Jaffery, om.  

KS har også utarbeidet en veileder i utvikling av lokal og regional kulturpolitikk og arbeider med flere verktøy og forskningsprosjekter.

– Vi har nå også etablert nasjonale ledernettverk både for fylkesdirektørene for kultur og for kommunalsjefer for kultur – og et eget storbynettverk. Disse nettverkene inngår i den formelle KS-strukturen og gir viktige innspill til oss, sa Helgesen.

Hun minnet om at KS er den eneste interesseorganisasjonen på kulturområdet som formelt representerer alle kommuner og fylkeskommuner.  

Arenapolitikk

Arenapolitikk var satt på dagsordenen for konsultasjonsmøtet av både KS og KUD. Det er stor enighet om at det trengs flere egnede kulturarenaer både for den profesjonelle og den frivillige delen av kulturlivet.

KS etterlyste økte økonomiske rammer for å realisere flere egnede arenaer, og advarte mot «låste standarder» for bygg som hindrer lokalt handlingsrom. KUD arbeider med en forskrift for planlegging av lokaler til kulturaktivitet, tilsvarende den som gjelder for idrettsbygg.

– Låste standarder på idrettsfeltet kan medføre at mindre lokalsamfunn er nødt til å bygge idrettshaller som er tilpasset elitenivå for herrer for å få statlig støtte, mens det i realiteten er Oskar på 7 år som har størst behov for et sted å trene. Det er viktig at ikke vi får slike begrensende rammer på kulturfeltet, sa Helgesen.

Samarbeid om bærekraft

I konsultasjonsmøtet i 2022 drøftet KS og KUD et samarbeid om å se kulturpolitikk og bærekraft i sammenheng. Nå er det klart for å sette i gang. Et aktuelt tema å samarbeide om, foreslo KS, kan være å utvikle måleindikatorer som viser sammenhengen mellom kultur og bærekraftmålene. KS samarbeider med Statistisk sentralbyrå om slike indikatorer på andre områder.

– Et samarbeid med KUD om temaet ville styrket arbeidet og bidratt til viktig kunnskapsutvikling både lokalt, regionalt og nasjonalt, sa Helgesen.

Kultur- og likestillingsministeren orienterte om departementets arbeid med en handlingsplan for økt deltakelse i kultur, idrett og andre fritidsaktiviteter.