- Høye kostnader og lavere inntektsnivå gir behov for økte frie inntekter, utover kompensasjon for demografisk utvikling og pensjon. Dersom inntektene ikke øker, vil trolig mange kommuner og fylkeskommuner måtte kutte i velferdstjenestene. Dette er spesielt alvorlig i en tid der behovene for helse- og omsorgstjenester øker sterkt; både fordi vi blir flere eldre, men også fordi behovene til yngre brukere øker sterkt, sier styreleder i KS,  Gunn Marit Helgesen.

Det er en betydelig strammere situasjon i kommuneøkonomien i 2023 enn det som er anslått i Statsbudsjettet 2023. Flere år med svært høy kostnadsvekst reduserer kommunenes kjøpekraft sterkt. De ekstra skatteinntektene i 2022 er engangsinntekter, mens det økte prisnivået i 2022 er varig. Det gjør situasjonen inn mot neste år krevende.

I tillegg vil bosetting av flere flykninger fra Ukraina gi økte kostnader for kommunene både til å skaffe boliger, til helse og til norskopplæring. Dette må kompenseres i neste års budsjett, sier Helgesen.

I møtet med Kommunal- og distrikts departementet og Finansdepartementet tok KS også opp følgende tema:

Rekrutteringsutfordringene er svært store

Kommunesektoren opplever økende forventninger om videreutvikling av tjenestene både fra innbyggerne og statlige myndigheter. Kommunene står samtidig ovenfor store utfordringer med rekruttering av personell og kompetanse, og da særlig innenfor helse- og omsorgstjenestene. I KS’ Kommunebarometer fra 2021 oppgir over halvparten av kommunene at de har meget store utfordringer med å rekruttere sykepleiere.

Kommunesektoren og staten må samarbeide for å skape realistiske forventninger til hva som faktisk kan løses. Blant annet må regjeringen sørge for å vurdere hvilke behov for personell som alle nye satsinger krever, og om det er mulig å rekruttere disse, sier Helgesen.

Satsinger i 2024 budsjettet må gi drahjelp til de største omstillingsutfordringene

Kommunene har behov for mer frihet til å løse oppgavene lokalt. Dette blir ikke mindre viktig i strammere økonomiske tider. KS mener at det må legges vekt på tiltak som fremmer produktivitet i sektorer med knapphet på kvalifisert arbeidskraft.

- Det bør derfor legges til rette for forsøk med stor frihet til å prøve ut nye, mer sammenhengende og effektive måter å løse oppgaver på. Det må legges vekt på tiltak som øker kapasiteten for raskere omstilling til lavutslippssamfunnet, som fremmer energieffektivisering og utbygging av ny fornybar kraft og tar vare på naturmangfold, sier Helgesen.