En rekke viktige saker stod på dagsordenen i det bilaterale konsultasjonsmøtet med kunnskapsministeren.

  1. Målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere barn og unge
  2. Rekruttere, beholde og utvikle ansatte i skoler og barnehager
  3. Migrasjonen fra Ukraina, situasjonen i skoler og barnehager
  4. Digitalisering, oppfølging av felles strategi
  5. Stortingsmeldingen om ungdom og skole
  6. Barnehage- og skolemiljø, mobbing

Fra KS deltok tre politiske representanter (se bildet), med Camilla Dunsæd som represnetant for kommunedirektørutvalget. 

Målrettet samfunnsoppdrag barn og unge

Regjeringen har satt i gang et såkalt målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Hensikten er å motvirke utenforskap og å samordne det offentlige tilbudet til barn og unge på tvers av politikkområder og forvaltningsnivåer.

KS støtter fullt ut regjeringens målrettede samfunnsoppdrag, og bidrar aktivt i utformingen. Både KS og mange kommuner jobber offensivt og innovativt for å samordne tjenester til barn og unge. Men det trengs en sterkere satsing, mener KS, som kom med tre konkrete oppfordringer til den nye statsråden:

– Sats på programfinansiering, hvor mange mindre tilskuddsordninger samles i én større pott, som kommunene kan bruke til å utvikle sammenhengende tjenester til barn og unge, sa Helgesen, og viste til et vellykket pilotprosjekt.

Hun oppfordret for det andre kunnskapsministeren til å få gjennomført forsøk med ny organisering i skoler og barnehager når regjeringen velger ut prosjekter til regjeringens forsøksordning. Og for det tredje til å inkludere hele laget av ansatte i skoler og barnehager, ikke bare lærere, i et nytt system for etter- og videreutdanning.    

Bemanningssituasjonen i barnehagene

Under punktet om å rekruttere og beholde ansatte, fikk bemanningssituasjonen i barnehagene størst oppmerksomhet. KS viste til at arbeidsplassbaserte utdanning er et særlig vellykket tiltak for å rekruttere flere ansatte.

KS pekte på at partssamarbeidet «IA-bransjeprogram for barnehager» har bidratt til å redusere det høye sykefraværet, og det brukes av stadig flere kommuner. Undersøkelser viser at barnehagelærere bruker mye tid på ikke-pedagogiske oppgaver, og det kan være grunn til å se på oppgavefordelingen mellom lærere og andre ansatte.  

– Det kan også bidra til økt bemanning og kompetanse når regjeringen følger opp barnehagestrategien med å gi kommunenes bedre demokratiske styring med hele barnehagetilbudet, også de private, inkludert en bedre finansieringsordning, sa Helgesen.

Flyktningsituasjonen legger press på tjenestene

De mange tusen ukrainske flyktningene som bosettes i kommunene skal ha kommunale tjenester. Det er utfordrende også i skoler og barnehager.  

- Vi har stor nytte av at pensjonister bidrar til å dekke bemanningsbehovet her, og de bør fortsatt kunne jobbe med slike oppgaver uten avkortning i pensjonen, sa Helgesen.

Fylkeskommunene har utvidet tilbudet om kombinasjonsklasser og innføringstilbud for å gi ukrainske ungdommer et opplæringstilbud mens de venter på ordinært inntak til videregående skole. De statlige tilskuddene har ikke tatt høyde for de ekstraordinære kostnadene til dette.

– Vi ber om at regjeringen sørger for full finansiering av kombinasjonsklasser og innføringstilbud for ungdom fra Ukraina, slik at de raskt får et godt tilbud, sa Helgesen. 

Tiltak for å støtte bruk av digitale læremidler

KS og regjeringen har sammen laget strategien «Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole (2023-2030)», og samarbeider om å følge den opp.

I møtet minnet KS om to tiltak i strategien som partene er enige om å prioritere umiddelbart, og som vil ha stor betydning for å effektivisere og kvalitetssikre bruken av digitale læremidler:

  • Utrede og prøve ut felles støttetjenester for personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming.
  • Etablere en nasjonal tjenestekatalog over tilgjengelige digitale læremidler som oppfyller visse juridiske og tekniske krav.

Ungdomsskolemelding

I forbindelse med regjeringens kommende ungdomsskolemelding ble det diskutert hvordan KS og kommunene kan bidra til en mer praktisk skole. KS trakk fram samarbeid med aktører som kulturskolene, Den kulturelle skolesekken, og Ungt entreprenørskap – som KS mener bør få kunne søke midler også over Kunnskapsdepartementets budsjett.  

Utdanningsdirektoratets forslag til nye fraværsregler var også tema. KS skal vurdere forslagene nøye, men er i utgangspunktet skeptiske til forslaget om å fjernes krav om legeerklæring for alt fravær

– Det er behov for å begrense belastningen på fastlegene for unødvendig attestering av korttidsfravær. Samtidig må elever, som alle andre, få helsehjelp med dokumentasjon når de trenger det. De kan ikke risikerer å miste karakterer for eksempel fordi de har fravær som skyldes en influensa, sa Helgesen.

Støtter gjennomgang av skolemiljøtiltak

Ulike undersøkelser viser nedgang i trivsel og økning i mobbesaker i skolen. Utdanningsdirektoratet skal i løpet av høsten vurdere eksisterende og nye tiltak for å bygge inkluderende og trygge skole- og barnehagemiljøer.

– KS støtter opp om en slik gjennomgang. Norces analyse av elevundersøkelsen viser at skoler som jobber med å bygge gode kulturer og miljøer lykkes med å redusere mobbing. Antimobbeprogrammer er ikke nødvendigvis svaret, sa Helgesen, og viste til KS’ deltakelse i Parternskap mot mobbing.

– Vi avslutter møtet der vi begynte. Å inkludere barn og unge krever sammenhengende tjenester på tvers av sektorer, sa Odd Stangeland, medlem i KS’ Hovedstyre.