Både gjenoppbygging og erstatning etter «Hans», virkemidler for å bosette de mange flyktningene som kommer til Norge og samarbeidet mellom departementet og KS om innovasjon og bærekraft var tema under møtet.

- Mye av infrastrukturen som må repareres etter «Hans» er ikke bygd med en standard som gjør den i stand til å stå imot belastningene fra de ekstremværene vi nå opplever. Det er derfor behov for å øke standarden og ruste opp anleggene til å tåle mer belastning.  Kommunene må basere seg på ekstraordinære skjønnsmidler for å kunne finansiere denne istandsettingen.  For mange kommuner er egenandelen en ikke uvesentlig økonomisk belastning og vil derfor ha problemer med i tillegg også å finansiere nødvendig standardheving, sa Gunn Marit Helgesen.

Virkemidler for bosetting

Gunn Marit Helgesen understreket også behovet for å styrke ordninger som skal bidra til boliger.

- Et viktig virkemiddel for rask fremskaffelse av bolig er muligheten til istandsetting og ombygging av tomme boliger eller kjøp. Andre steder er det behov for boligbygging.  Det er derfor helt nødvendig med videreføring av tilskuddet til utleieboliger for å stimulere til fremskaffelse av boliger i 2024. Rammen på 400mill som ble innført sommeren 2023 er nå brukt opp. Tilskuddet må derfor videreføres og økes, understreket hun.

Bostøtteordningen bidrar til å redusere sosial ulikhet og avlaster kommunenes sosialhjelpsbudsjetter.

- KS ber kommunal og distriktsministeren om å sikre at ulike boligsosiale virkemidler vurderes helhetlig sammen med situasjonen på boligmarkedet i tråd med bostøtteutvalgets anbefalinger. Dette bør svares ut i den varslede stortingsmeldingen om bolig. KS ber ministeren om at størrelsen på boutgiftstaket gjennomgås på ny, og tilnærmes leiemarkedsprisene, sa Gunn Marit Helgesen.