Sentralt for å lykkes med e-helse er enighet om kostnader til forvaltning og drift av løsningene.

Finansiering

Siden årsskiftet har kommunene måtte betale for fire nasjonale e-helseløsninger slik pasientjournalloven krever. Når kostnadene skal fordeles mellom stat og kommune skal kommunenes nytte av løsningene vektlegges, ifølge avtalen med helse- og omsorgsdepartementet.

KS mener det må gås opp hva dette betyr, og ikke minst undersøke hvilken nytte kommunene har av de nasjonale e-helseløsningene. KS tok opp at det er urimelig at kommunene må bære mer og mer av statens kostnader, i tillegg til kommunens egne.

Frivillighet

KS mener at innføring av digitale løsninger må baseres på frivillighet. Lokalt eierskap og tilrettelegging er avgjørende for god gevinstrealisering, noe det kommunale selvstyret best tilrettelegger for.

Kommunene har vist at de er svært raske til å ta i bruk nasjonale digitale tjenester som er tilpasset deres behov. Når tjenester ikke tas i bruk, handler det gjerne om tjenestene ikke er tilpasset kommunenes behov og egenart.

KS mener det er rimelig at kommunene betaler for løsninger de selv velger å ta i bruk og som gir reell gevinst for innbygger, helsepersonell og virksomhet. KS tok også opp med regjeringen at Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) må realiseres som en frivillig nasjonal tjeneste i Norsk helsenett med egen tjenesteprismodell.

Felles kommunal journal

Prosjektet Felles kommunal journal som vurderer en ny gjennomføringsstrategi for hvordan journalbehovet for kommuner utenfor Midt-Norge best kan ivaretas i fremtiden, pågår for fullt. I møtet med regjeringen understreket KS at det er avgjørende at felles kommunal journal utvikles i tett samarbeid mellom stat og kommune og tilrettelegger for innovasjon og næringsutvikling, og at Norsk Helsenett SF som nasjonal tjenestetilbyder inngår som en del av løsningen. Det er også viktig at arbeidet kan skje med forutsigbare rammevilkår og at arbeidet sikres programfinansiering i fortsettelsen.

Arbeidet med felles kommunal journal er viktig for å kunne tilby innbyggerne gode og bærekraftige tjenester i fremtiden.