Ett av temaene KS diskuterte med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), var informasjonssikkerhet. Det har vært flere store angrep mot norske virksomheter i 2021, blant annet mot Østre Toten kommune og Nordland fylkeskommune. Angrepene fikk store konsekvenser, og de synliggjorde at det er krevende å ivareta tilstrekkelig informasjonssikkerhet og personvern i kommunal sektor.

KS ønsker å samarbeide med departementet om tre innsatsområder som skal legge til rette for økt digital sikkerhet i offentlig sektor.

  1. Bedre samordning av veiledningsaktører på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.
  2. Styrke den forebyggende og operative bistanden til kommunal sektor.
  3. Utrede hva som bør være den fremtidige modellen for drift og forvaltning av IKT i kommunal sektor.
Lenkeblokk Icon Fortsetter samarbeid om digital inkludering

Høyhastighetsbredbånd for alle

KS og Regjeringen har en felles ambisjon om innendørs dekning og høyhastighetsbredbånd til alle der folk bor og arbeider, og mobildekning der de ferdes, innen 2025. I møtet ble det drøftet hvordan man best kan nå dette målet.

KS mener at

  • det må settes av 1 milliard kroner i støtte til bredbåndsutbygging per år de neste årene
  • det er nødvendig å fokusere på nytteverdien av de tjenestene som kan bygges når den digitale infrastrukturen er på plass.
  • det er avgjørende at fylkeskommunene har en sentral rolle i alle utbyggingsaktiviteter for digital infrastruktur

Realisering av digitaliseringsstrategien

For å nå målene i digitaliseringsstrategien, er det avgjørende at felles løsninger for offentlig sektor tas i bruk. De regionale digitaliseringsnettverkene er nå etablert over hele landet og er nøkkelen til nettopp dette.

De regionale digitaliseringsnettverkene har så langt, helt eller delvis og med varierende innsats, vært midlertidig finansiert av skjønnsmidler fra statsforvalter. Digitaliseringsnettverkene vurderes som avgjørende for kommunal sektors evne til å øke takten i digitaliseringsarbeidet og den nødvendige fornying av offentlig sektor, og det må etableres mer langsiktighet og forutsigbarhet også i finansieringen av dem.

I det øvrige arbeidet med å realisere målene i digitaliseringsstrategien, må det gjennomføres tiltak for å sikre aktive bidrag fra både statlige etater, kommuner og fylkeskommuner. Ikke bare for å skape bedre sammenhenger mellom de respektives digitale løsninger og tjenester, men også for å spille på hverandres kompetanse for å finne nye og smarte måter å løse oppgavene på. Statlige etater med sin faglige spisskompetanse og kommuner og fylkeskommuner med sin inngående kunnskap om innbyggere og næringsliv.

Samarbeidsavtaler

I møtet ble samarbeidsavtalen mellom KS og KDD om «Digital hele livet» videreført. Samarbeidsavtalen innebærer at partene i felleskap forplikter seg til å legge forholdene til rette for at alle landets kommuner kan etablere et permanent lavterskel veiledningstilbud, hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning.

KS og KDD har også en samarbeidsavtale om oppfølgingen av digitaliseringsstrategien som løper frem til 14. september 2022. I møtet ble man enige om å utarbeide utkast til ny samarbeidsavtale.