Det sa styreleder Gunn Marit Helgesen i det årlige konsultasjonsmøtet med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nylig. Det var mange saker på dagsorden, så nedenfor oppsummeres bare de to hovedtemaene.

- Det er svært viktig at fylkeskommunenes utfordringer ses i sammenheng med transportsystemet ellers om vi skal få til en ny NTP som svarer på fremtidens utfordringer. Planen gjelder drift, vedlikehold, investeringer og andre infrastrukturtiltak i et langsiktig perspektiv. Ikke minst skal vi nå målene om utslippsreduksjoner som transportsektoren må ta en stor del av, sa Helgesen.

Fylkesveg og fylkeskommunalt kollektivtilbud er fylkeskommunenes ansvar, men det er også statens ansvar å sette fylkeskommunene økonomisk i stand til å levere gode samferdselstilbud til sine innbyggere. Rammetilskudd og tilskuddsposter utgjør for de fleste fylkeskommunene de økonomiske rammene. Gitt utfordringsbildet i tiden vi lever i, er det ikke mulig for fylkeskommunene å løse disse problemstillingene alene. Dersom fylkeskommunene ikke settes i økonomisk stand til å vedlikeholde eget vegnett, vil vi få stadig større hull i vår nasjonale infrastruktur.

Fylkeskommunene har store ambisjoner som kommunal vegeier. De støtter å redusere vedlikeholdsetterslepet og oppgradering av eksisterende vegnett fremfor nye utbygginger, men dette må ikke gå på bekostning av trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det er betydelige næringsinteresser som er avhengig av at vegen er trygg og tåler tunge kjøretøy. Mange er bekymret for at fremdriften på utbedringsarbeidene, herunder ras- og skredsikring, går for sakte.

For brukere av veg, ferge og kollektiv er det likegyldig hvem som er eier. For at NTP skal adressere de nasjonale utfordringene og ikke kun være en investeringsplan for staten, er det viktig at planen beskriver utfordringer og løsninger på tvers av forvaltningsnivåene. Ikke minst må vi finne gode transportløsninger som mange bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet trenger.

Utslippsreduksjoner krever investeringer

- Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, her må vi samarbeide tett, sa Helgesen. Fylkeskommunene har blant annet bred erfaring fra utvikling av utslippsfrie kollektivtransportløsninger, herunder ferger og tilhørende infrastruktur, som vi gjerne deler, sa Helgesen.

Et eksempel: Fremover skal utlysinger på nye ferger stille krav om nullutslipp, men dette lar seg ikke gjøre med de økonomiske rammene fylkeskommunene har til disposisjon i dag. I tillegg er ladeinfrastruktur og kaianlegg for utslippsfrie ferger mye mer kostbare enn det kommunesektoren kan bære alene. KS inviterer derfor til brede partnerskap med flere aktører for å komme videre i utviklingsarbeidet.

- Vi må ta i bruk alle gode krefter som kan bidra til at vi når klimamålene. Transportsektoren står for store deler av utslippene. Vi må diskutere nødvendige prioriteringer, fremdrift, teknologi og insentiver sammen for å komme videre, avsluttet Gunn Marit Helgesen.

I delegasjonen fra KS som møtte samferdselsministeren var, foruten styreleder Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder Sven Tore Løkslid, ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland som også er leder for Storbynettverket, Carl-Jakob Midttun, fylkesdirektør i Trøndelag fylkeskommune og Jan Myrekrok, rådmann i Vinje kommune.