Tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere, og tillitsreform, var første punkt på dagsordenen for konsultasjonsmøtet. Kunnskapsdepartementet og KS redegjorde for sine planer for videre arbeid.

– KS har satt i gang et eget arbeid for å se på ulike tiltak for å rekruttere, beholde og utvikle lærere, og ønsker et forsterket samarbeid om dette, sa styreleder Gunn Marit Helgesen, som ledet KS’ delegasjon.

Hun understreket at den norske modellen med trepartssamarbeid gir gode rammer både for samarbeid og for å løse uenighet på en ansvarlig måte. Partssamarbeidet er også en forutsetning for en vellykket tillitsreform.

– KS støtter tillitreformen. Hvis vi skal gi mer tillit og handlingsrom ut til fagfolk, trenger vi også mer tillit inn til kommunene. Mindre statlig detaljstyring vil bidra positivt til tillitreformen, sa Helgesen.

Samordnet innsats for barn og unge

Tiltak for tidlig og samordnet innsats for barn og unge og familier i utsatte situasjoner stod også på dagsordenen.

Kommunene er godt i gang med å utvikle forebyggende og helhetlige tjenester, blant annet som en oppfølging av barnevernreformen. De er avhengig av at også staten samordner sine tiltak og virkemidler for en god oppvekst, blant annet på skole og barnehageområdet.

Det har vært gjennomført et vellykket pilotprosjekt med programfinansiering, hvor flere små og sektorvis statlige tilskuddsordninger er blitt slått sammen til et større rammetilskudd som kommunen kan bruke til å finansiere helhetlige tilbud til barn, unge og familier på tvers av tjenester.

– Programfinansiering er både god oppvekstpolitikk og tillitsreform i praksis. KS vil oppfordre regjeringen til å foreslå et større og mer omfattende tiltak med programfinansiering av tiltak for barn og unge fra 2024. Dette krever ikke mer ressurser, men gir bedre bruk av ressurser, sa Helgesen.

KS har lansert et målrettet samfunnsoppdrag med samordnet innsats for utsatte barn og unge, og ønsker samarbeid med regjeringen om prosjektet «De 1000 første dagene». Regjeringen uttrykker ønske om et slikt samfunnsoppdrag i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Signerte samarbeidsavtale

På dagsordenen for konsultasjonsmøtet stod også arbeidet med felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur, som er inne i en sluttfase, og innspill til statsbudsjettet for 2024.

Til slutt signerte KS-leder Helgesen og kunnskapsminister Brenna en ny samarbeidsavtale om kvalitetsutvikling i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtalen mellom KS og Kunnskapsdepartementet (pdf)