Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har koordineringsansvaret for dette arbeidet. KS gjennom KS Advokatene ved advokat Erna M. Larsen, deltar i dette arbeidet.

Det varierer hvilke utleiekontrakter som blir benyttet når kommuner er leietakere. Noen kommuner har utarbeidet egne kontrakter, andre blir møtt med kontrakter utarbeidet og tilpasset utleiersiden og må forhandle med disse som utgangspunkt.

Målet er å få utarbeidet en omforent avtale som kommunene kan benytte i møte med utleier. Det vil være en fordel for begge parter og bidra til større forutsigbarhet og forenkle prosessen ved inngåelse av leieavtaler.

Arbeidet har tatt utgangspunkt i Statsbyggs standard leieavtale for statlig sektor for leie i markedet og planen er blant annet å tilpasse MVA-bestemmelsen, energieffektivisering og energioppfølging og andre bestemmelser som er særskilt for kommunene.