Rana kommune fremleiet en bolig fra en privat huseier til en flyktningfamilie. Boligen ble totalskadet som følge av brann i forbindelse med matlaging.

Huseier hadde forsikret boligen i Gjensidige Forsikring ASA som etter forsikringsavtalen med huseier utbetalte totalt kr. 8.340.745 i kostnader og tap knyttet til skaden.

Gjensidige Forsikring ASA fremmet deretter regresskrav mot Rana kommune i medhold av skadeerstatningsloven § 4-2 jf. § 4-3. Kommunen gjorde prinsipalt gjeldende at regress var avskåret da skaden ikke var voldt i kommunens yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet, jf. skl § 4-2 første ledd bokstav b.

Retten kom til at det forelå ansvarsgrunnlag i medhold av det objektive kontrollansvaret etter husleieloven. Dette var partene enige om. Retten var imidlertid enig med kommunen i at skaden ikke var voldt i kommunens virksomhet og at kommunens ansvar ikke kunne strekkes lenger enn til tildeling av boligen. Da skaden var voldt i fremleietakers private sfære var regress avskåret og kommunen ble frikjent.  

Det skjer fra tid til annen at kommunene møter regresskrav fra forsikringsselskapene. Denne saken viser at det er viktig at kommunene om nødvendig prøver sin sak gjennom flere rettsinstanser. Det kunne blitt en betydelig kostnad for kommunesektoren dersom kommunene skulle kunne holdes ansvarlige for kostnader som dette.

Lenkeblokk Icon Les hele dommen fra Hålogaland lagmannsrett (pdf)