I første omgang foreslår regjeringen at «Norgesmodellen» med strengere seriøsitetskrav gjøres gjeldende for alle anskaffelser av renholdstjenester og bygg- og anleggsprosjekter. Dette er bransjer som lenge har vært i søkelyset på grunn av utfordringer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Etter hvert vil det også komme tiltak for å forbedre og forenkle regelverk og kontraktsoppfølging for offentlige oppdragsgivere.

Regjeringen setter samtidig ned et lovutvalg som skal utarbeide forslag til forenklinger i regelverket, styrke klima-, miljø- og andre samfunnshensyn, motvirke arbeidslivskriminalitet og fremme kostnadseffektivitet i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng i KS er utnevnt til å sitte i lovutvalget. Hennyng holder årlig sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser, bistår kommunesektoren faglig og representerer i flere sammenhenger KS interessepolitisk.

NHO og LO er også representert i lovutvalget.

KS stiller seg bak målsetningene med regjeringens forslag. Særlig har KS vært opptatt av at nye krav inntas i lov og forskrift. Det vil sikre at disse bestemmelsene blir juridisk bindende for alle oppdragsgivere og leverandører. Dette vil også føre til en mer enhetlig praksis i markedene. Samtidig understrekes det fra KS’ side at kommuner og fylkeskommuner må beholde friheten til selv å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne anskaffelser dersom de vil benytte sin markedsmakt for å nå lokalt eller regionalt politisk vedtatte mål.