Barnevernsreformen, som ble satt i verk fra 2022, gav kommunene et større ansvar for barnevernet. Lovendringene i reformen styrker det overordnete lokalpolitiske ansvaret for barnevernet.

Tilbudet fra KS Advokatene omfatter rådgivning og prosedyre i erstatningssaker, bistand ved ulike spørsmål om kommuners faglige og økonomiske ansvar, samt bidrag til KS’ interessepolitiske arbeid på barnevernområdet. Bistanden innbefatter tvangssaker etter smittevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

KS Advokatene har spisskompetanse på kommunalrettslige tema som organisering av kommuners oppgaver, kommunenes rettslige handleevne og nasjonale myndigheters styring og kontroll - i tillegg til forvaltningsrett. Denne kompetansen er relevant og nyttig også i de rettslige prosessene etter barnevernloven.