De viktigste endringene i forskriften for klassisk sektor (anskaffelsesforskriften) er: 

  • Nasjonal terskelverdi er hevet fra 500.000 kr. til 1,1 mill kr. for varer, tjenester og bygg og anlegg. Terskelverdien er per i dag sammenfallende med EØS-terskelverdien for statlige myndigheters kjøp av varer- og tjenestekontrakter. Det betyr at staten kun må forholde seg til del I og del III ved vare- og tjenestekjøp, og at den nasjonale delen av regelverket i all hovedsak vil gjelde for kommune-Norge hva gjelder kjøp av varer og tjenester. Den nye nasjonale terskelverdien vil også gjelde for «særlige tjenester». Dette innebærer at anskaffelser fra kr 100.000 til 1,1 mill kr ikke er kunngjøringspliktige. Konkurranser i dette prisnivået skal gjennomføres i samsvar med anskaffelsesloven samt forskriftens del I.  
  • Det strenge skillet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier oppheves for del II anskaffelser. For del III anskaffelser er det nå presisert at bemanningens organisering, erfaring og kompetanse lovlig kan benyttes som tildelingskriterium i visse tilfeller.  
  • Det innføres egne og svært fleksible regler for helse og sosialkjøp over 6,3 mill. kr. Det innføres ikke nasjonal terskelverdi for slike tjenester. Kjøp under 6,3 mill. kr reguleres av loven og forskriften del I.  
  • Kommunal- og fylkeskommunal sektor gis igjen mulighet til å benytte forsyningsforskriften. Dette vil i hovedsak få betydning for vann og avløpsetater/ kommunale foretak, samt havner i kommunene og for transportområdet i fylkeskommunene.  
  • Forhandlingsforbudet er opphevet for de nasjonale anskaffelsene.  
  • Anskaffelse av vanlige låneopptak er nå helt unntatt fra anskaffelsesregelverket. 
  • Økt adgang til å gjennomføre konkurranse med forhandlinger over terskelverdi. 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har allerede begynt å oppdatere veilederen til anskaffelsesregelverket og vil fortløpende legge ut nye veiledningstekster.

De nye forskriftene er publisert på lovdata.no 

Videre lesning: