Den nasjonale  terskelverdien for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer er uendret og er fortsatt 1,3 millioner kroner for anskaffelser som faller inn under anskaffelsesforskriften.

EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier i Norge for 2022-2024.

  • Ny EØS-terskelverdi for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organers vare- og tjenestekontrakter er 2,2 millioner kroner (tidligere 2, 05 millioner kroner)

  • Ny terskelverdi for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organers bygge- og anleggskontrakter er 56 millioner kroner (tidligere 51, 5 millioner kroner)

  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningssektoren er 4,5 millioner for varer og tjenester (tidligere 4,1) og 56 millioner (tidligere 51,5) for bygge – og anleggskontrakter

  • Ny terskelverdi for konsesjonskontrakter er 56 millioner (tidligere 51,5)

Se vedlegg for oversikt over alle de nye EØS-terskelverdiene.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

Merk at både nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdiene beregnes uten merverdiavgift.

Lenkeblokk Icon Les mer på regjeringen.no