Byggblankett 8447

Lenkeblokk Icon Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan.

«Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan» brukes for å regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier  (utbyggingsavtale). KS ved advokat Øyvind Renslo har sittet i komiteen som har utarbeidet blanketten. Asplan Viak har på oppdrag fra KS utarbeidet en veileder for bruk av blanketten. Veilederen blir publisert på denne siden så snart den er klar.

Utbyggingsavtaler har fram til nå ikke vært standardisert, og å utvikle en blankett for utbyggingsavtale har vært et nybrottsarbeid både faglig og teknisk.

Blanketten legger til rette for at partene kan velge regulering i utbyggingsavtalen med utgangspunkt i hva de har behov for knyttet til det konkrete tilfellet.

Standarden tjener som et rammeverk for forhandlinger om utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere. I tillegg tilbyr standarden kvalitetssikrede standardtekster som partene kan velge fra etter omstendighetene og behovene i det enkelte prosjekt.

Viktig verktøy for kommunene

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Avtalemalen er ment å være et felles rammeverk som gir grunnlag for diskusjon og forhandlinger. Blanketten tar ikke sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler. Avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter.​

Årsaken til at det er utviklet en blankett i stedet for en standard i tradisjonell forstand, er at en blankett gir større fleksibilitet. Behovet for fleksibilitet skyldes blant annet at det kan være betydelige forskjeller mellom prosjekter. Det krever ulikt innhold i avtalene. En blankett tar også hensyn til kommunepolitikkens rolle og den myndigheten som kommunene har gjennom plan- og bygningsloven.