Departementet mener det er mulig å reservere slike konkurranser for ideelle aktører, men at visse vilkår må være oppfylt.

- KS mener at de ideelle organisasjonene fyller en viktig rolle i samfunnet som kan bidra i utførelsen av velferdsoppgaver. Det er derfor positivt at departementet har funnet at det er handlingsrom i regelverket for å reservere konkurranser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører, såfremt visse vilkår er oppfylt. 

Bakgrunnen for at departementet mener det foreligger en slik reservasjonsadgang er tolkning av rettspraksis fra EU-domstolen.

Det er viktig å understreke at det ikke gjelder et generelt unntak for å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører, slik det var i den tidligere anskaffelsesforskriften. Offentlig oppdragsgivere må selv vurdere konkret i den enkelte anskaffelse om de domstolsutviklede vilkårene for å reservere konkurranser for ideelle aktører er oppfylt. Hva vilkårene går ut på er nærmere beskrevet av departementet i veilederen.

Dersom vilkårene er oppfylt innebærer dette at oppdragsgivere kan reservere kontrakter om helse- og sosialtjenester etter anskaffelsesforskriften kapittel 30 for ideelle aktører. 

Departementets veileder