Høyesterett har dermed satt sluttstrek for den uvissheten som oppsto da Domstoladministrasjonen våren
2020 meddelte landets tingretter og lagmannsretter at formannskapsmedlemmer og varamedlemmer
ikke var valgbare. Etter Høyesteretts dom kan kommunene se bort fra Domstoladministrasjonens tidligere
lovforståelse. Høyesterettsdommen innebærer at det ikke blir tusenvis av gjenopptakelsessaker, slik man
ellers måtte ha forventet. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer kan med andre ord trygt
delta i meddommerutvalg og utføre denne viktige samfunnsoppgaven, forutsatt at de er innvalgt på den
måten som er foreskrevet i domstolloven kapittel 4.

Vi er kjent med at enkelte kommuner allerede har vedtatt å slette formannskapsmedlemmer og
varamedlemmer fra meddommerutvalget, som en følge av Domstoladministrasjonens meddelelse. Selv
om det nå kan konstateres at sletting ikke var nødvendig, vil slike slettevedtak bli stående inntil det
eventuelt fattes nytt vedtak om å gjeninnta vedkommende i meddommerutvalget. Kommunene anbefales
å ta kontakt med vedkommende domstol – tingrett og eventuelt lagmannsrett – før det eventuelt treffes
nye vedtak, for å sikre at domstollovens regler ivaretas.

Domstoladministrasjonens syn har vært at heller ikke medlemmer/varamedlemmer av kommunale valgnemnder kan være meddommere. Denne gruppen var ikke noe tema i saken for Høyesterett, men ut fra domspremissene synes det klart at konklusjonen må være den samme her; det vil si at også denne gruppen er valgbar til meddommerutvalg.