Samtidig med lovforslaget er også utkast til en ny veileder om ordningen sendt på høring. KS og flere kommuner og fylkeskommuner har, sammen med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund, gitt innspill til veilederen og hvordan konsultasjonsordningen skal praktiseres for å virke mest mulig hensiktsmessig. Veilederens anbefalinger er ikke rettslig bindende, men skal være et hjelpemiddel for de som praktiserer ordningen i hverdagen.

Loven forankrer konsultasjonsplikten for alle forvaltningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen for forslaget er at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner uansett hvilket forvaltningsnivå som fatter beslutningene. Enighet oppnås ikke alltid, men konsultasjonsprosedyrene virker å bidra til mer kunnskap og økt forståelse for behovene i samiske samfunn.

KS forbereder nå høringssvar som har frist 29. februar 2020.