Nærings- og fiskeridepartementet har bedt KS om å informere aktuelle kommuner om endringsloven og ikrafttredelsen på en hensiktsmessig måte. I tillegg til at vi har varslet via epost gis det også her informasjon om lovendring.

Lovendringen innebærer at kommuner fra og med 1. januar kan vedta opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner alene eller kommuner i fellesskap. Det er viktig å være oppmerksom på at det er flere vilkår som må være oppfylt før kommunestyret i den enkelte kommune kan treffe et gyldig vedtak om opphevelse av disse boligstiftelsene.

Merk at vedtak om opphevelse av slike boligstiftelser må foreligge innen 31.desember 2028.  Vedtaket skal prøves av Stiftelsestilsynet, og det er krav om at vedtaket straks det foreligger, sendes Stiftelsestilsynet uten ugrunnet opphold.

Det må forventes at det vil ta noe ta tid før Stiftelsestilsynet har behandlet vedtaket. Dersom Stiftelsestilsynet finner at ikke alle vilkårene for vedtaket er oppfylt, må kommunestyret behandle saken på nytt. Dette kan bety at kommunestyret ikke rekker ny behandling før fristen utløper.

KS vil derfor påpeke at det er viktig både å sikre at alle vilkårene for å treffe vedtak om opphevelse er oppfylt, og at vedtaket treffes i god tid før den lovbestemte fristen, samt at vedtaket sendes inn til Stiftelsestilsynet snarest mulig etter kommunestyret har fattet vedtaket om opphevelse. Treffes vedtak om opphevelse etter 31. desember 2028, vil det være for sent.

Det skal utarbeides en rapport om opphevelsen før det kan treffes vedtak om opphevelse. Denne skal som et minimum inneholde følgende:

A) Hvordan kommunen planlegger å bruke eiendelene i stiftelsen

B) Konsekvenser for stiftelsens kreditorer

C) Konsekvenser for ansatte i stiftelsen

D) Hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overføres til kommunen

E) Plan for gjennomføring av opphevelsen

F) Fordeling av stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser dersom stiftelsen er opprettet av to eller flere kommuner, eller dersom oppretterkommunen har opphørt å eksistere.

Som vedlegg til rapporten skal følge stiftelsens vedtekter, siste årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning for stiftelsen. Det samme gjelder mellombalanse for stiftelsen, dersom rapporten utarbeides mer enn seks måneder etter balansedagen for det senest fastsatte årsregnskapet.

Rapporten med vedlegg skal forelegges for styret og eventuelle ansatte i stiftelsen for uttalelse. Fristen for uttalelse etter første punktum skal være minst fire uker.

En uttalelse fra styret i stiftelsen skal inngå i saksdokumentene ved den videre behandlingen i kommunen. Det samme gjelder uttalelser fra de ansatte eller representanter for de ansatte.

Arbeidet med prosessen frem mot et vedtak om oppløsning, kan ta tid, Det anbefales derfor at dette arbeidet påbegynnes allerede fra nyttår for sikre at gyldig vedtak treffes innen 31. desember 2028.

Lov om endringer i stiftelsesloven (boligstiftelser opprettet av kommuner) trer i kraft .pdf