Bakgrunnen for saken er Kulturdepartementets vedtak av 5. februar 2016 om å pålegge Oslo Katolske Bispedømme å betale tilbake ca. 40,5 millioner kroner av statstilskudd som bispedømme har mottatt for årene 2011 og 2014. Kommunale tilskudd fastsettes med utgangspunkt i det samme medlemsgrunnlaget og det samme regelverket som gjelder for statlige tilskudd.

Ved Oslo tingretts dom av 17. januar 2017 ble departementets vedtak stående. Oslo Katolske Bispedømme har anket tingrettens avgjørelse til Borgarting lagmannsrett, og endelig dom vil tidligst foreligge annet halvår 2018. Verken departementets vedtak eller dom fra Oslo tingrett omfattet kommunenes krav. Det er antatt at kommunene samlet, medregnet også utbetalinger til Trondheim stift, har utbetalt ca. kr 50 millioner uriktig medlemsstøtte.

Gjennom egen erklæring aksepterer Den katolske kirke i Oslo og Trondheim stift å legge domsresultatet i sak mellom staten og den katolske kirke til grunn også for kommunens krav om tilbakebetaling av uriktig tilskudd. Dersom kirken inngår et forlik med staten, skal forliket legges til grunn også for kommunens krav.

Kommunene slipper dermed å måtte gå til domstolene for å gjøre gjeldende krav. Ved erklæringen frafaller også den katolske kirke å gjøre gjeldende at noen deler av kommunens krav er foreldet, slik at kommunene ved å følge erklæringen ikke risikerer å bli møtt med innsigelser om at krav er bortfalt som følge av det er foreldet.

Da erklæringen i seg selv medfører en ensidig plikt for Den katolske kirke, vil krav kunne fremmes uten at det stilles nærmere krav til saksbehandling, forhåndsvarsling, vedtak med videre, i den enkelte kommune.

Oslo Katolske bispedømme og Trondheim stift aksepterer gjennom erklæringen at kommunene kan kreve tilbakebetalt uriktig utbetalt beløp gjennom motregning av fremtidige tilskudd fra og med det året en rettskraftig avgjørelse foreligger, men senest fra 2019. Oppgjør skjer gjennom motregning over 3 år med like store deler hvert år. De kommuner som samlet har et mindre krav enn kr. 300.000,- vil kunne kreve hele beløpet tilbakebetalt innen 3 måneder fra rettskraftig avgjørelse eller forlik med staten foreligger.

Det er i erklæringen nærmere beskrevet hvordan uriktig utbetalt beløp skal beregnes. En fast prosentsats, som er ulik for hvert av årene 2011-2014, skal legges til grunn for beregningen. Den enkelte kommune kan således beregne hvilket beløp som kan kreves tilbake ved å beregne den angitte prosentsatsen av det samlede utbetalte beløp for hvert enkelt år.

Erklæringen gir rettigheter til alle landets kommuner som har betalt uriktig medlemsstøtte til Oslo Katolske bispedømme og Trondheim Stift.

Etter KS Advokatenes vurdering vil erklæringen ivareta kommunens interesser på en tilfredstillende måte. KS Advokatene vil derfor anbefale at kommunene følger erklæringen med hensyn til å kreve tilbakebetalt/motregnet uriktig utbetalt beløp i fremtidig støtte, forutsatt at tingrettens avgjørelse blir stående.

Hele erklæringen ligger på lenken nedenfor.