KS har i 2023 og 2024 hatt flere møter med Justisdepartementet under den såkalte lovmedvirkningsordningen. Ordningen er regulert i en avtale mellom staten og KS knyttet til konsultasjonsordningen. KS Advokatene har hatt ansvaret for oppfølging av ny forvaltningslov med Justisdepartementet.  

Totalt har seks av våre advokater bidratt med sin kompetanse. Vi har tatt opp faktiske og rettslige spørsmål som regjeringen bør vurdere i et lokaldemokratisk perspektiv. KS Advokatene har blant annet tatt opp spørsmålet om statlig klagebehandling av kommunale vedtak. KS ba videre om en særlig vurdering av klagerett på suspensjon og ordensstraff. Dette i lys av kommunedirektørens personalansvar etter kommuneloven, hvor det ikke er klagerett på for eksempel oppsigelse og avskjed i kommunal sektor.