Advokat (H) Frode Lauareid møtte for KS Advokatene, mens assisterende kommuneadvokat Trine Christine Riiber og advokat Bodil Kristine Høstmælingen møtte for Kommuneadvokaten i Oslo.

KS støttet kommunen i at eiendomsskatten er skrevet ut innen gjeldende frist. På rettens andre dag fremhevet Lauareid at saken har en side til lokaldemokratiet ved å påpeke at hvorvidt det skal innføres eiendomsskatt skal den enkelte kommune selv avgjøre. Dersom velgerne har gitt mandat til de partiene som vil innføre eiendomsskatt, må fristreglene i loven tolkes slik at mandatet i størst mulig grad kan realiseres.

Mens lagmannsretten ikke hadde kommet til at dette var et tungtveiende moment, gjorde Lauareid gjeldende at domstolene må medvirke til at demokratiet kan realiseres ved ikke å motvirke hva velgerne har sagt i valg. Videre påpekte KS hensynet til sammenheng i regelverket og hensynet til praktikable eiendomsskatteregler for alle landets kommuner, store som små.

Høyesterett skal for øvrig ta stilling til om et bunnfradrag på 4 millioner kroner er i strid med eiendomsskatteloven. Oslo kommune anførte at det ikke kan leses noen øvre grense ut av loven, og at det er opp til politikerne å bestemme hvor høyt bunnfradraget skal være. Saksøkergruppen mente på sin side at eiendomsskatteloven ikke hjemler utskriving av en eiendomsskatt som kun rammer 2 av 10 innbyggere i Oslo.

Dommen forventes å foreligge siste uken i juni. KS vil orientere sine medlemskommuner om dommens resultat og hvilke konsekvenser resultatet får for de kommuner som skriver ut eiendomsskatt.