Det vises til tidligere brev fra KS Advokatene vedrørende ovennevnte sak, senest den 4. september 2017. I brevet er det vedlagt en erklæring fra Den katolske kirke datert 30. august 2017. Erklæringen gir alle landets kommuner, som har utbetalt urettmessig støtte til Den katolske kirke, rett til å kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd til den Katolske kirke for årene 2011-2014. Erklæringen er fremforhandlet av KS Advokatene på vegne av alle landets kommuner. Brev med vedlagt erklæring vedlegges. 

Det foreligger nå dom fra Borgarting lagmannsrett av 13. mars 2019 som stadfester tingrettens dom. Det innebærer at to rettsinstanser har lagt til grunn at Den katolske kirke urettmessig har fått utbetalt
offentlige støtte. Ankefrist er 14. april. Resultatet i dommen er etter vår oppfatning riktig. Dommen er
grundig og i samsvar med tingrettens dom. Dersom den Oslo Katolske Bispedømme beslutter å anke
saken, er vi tvilende til om Høyesterett vil slippe saken inn for behandling. Uansett er det etter vår
oppfatning sannsynlig at Høyesterett ikke vil komme til et annet resultat enn tingretten og
lagmannsretten. Vi vedlegger også Borgarting lagmannsretts dom.

Vi vil anbefale at kommunene for 2019 fremsetter krav om tilbakebetaling av for mye tilskudd i samsvar med det erklæringen gir adgang til. Kommunene kan, som det fremgår av erklæringen punkt 4 og 5, kreve tilbakebetalt/motregne beløp i løpet av 2019, selv om avgjørelsen fortsatt ikke er rettskraftig. Dersom avgjørelsen ankes, og Høyesterett mot formodning behandler saken og kommer til et annet resultat, må eventuelt motregnet beløp tilbakebetales.

Når det gjelder den nærmere fremgangsmåten for å fremme krav, beregning av beløp, krav til
dokumentasjon m.v., og hvorvidt det kan kreves motregning eller tilbakebetaling, vises til erklæringens
punkt 1-8. Den enkelte kommune bes studere erklæringen grundig slik at krav om tilbakebetaling
håndteres riktig og isamsvar med erklæringen.

Dersom lagmannsrettens avgjørelse skulle bli anket, og Høyesterett skulle velge å behandle saken og
komme til et annet resultatet enn tingretten og lagmannsretten, vil vi gi nærmere informasjon. For øvrig
legger vi til grunn at den enkelte kommune håndterer videre oppfølging mot Den katolske kirke selv i
henhold til utstedt erklæring.