Finansdepartementets uttalelse fra desember 2020 gir avklaringer om forståelsen av merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4, og vil få betydning for Skatteetatens behandling av merverdiavgiftskompensasjon for de kommunale svømmeanleggene. Dette er for øvrig en avklaring KS har etterlyst flere ganger, senest i det bilaterale møtet med finansministeren høsten 2020. Etter KS’ vurdering samsvarer den nye fortolkningen bedre med kommunenes behov, og KS har forventninger til at Skatteetaten vil praktisere bestemmelsen i samsvar med Finansdepartementets intensjoner.

Uttalelsen fra departementet legger til grunn at ved vurdering av merverdiavgiftskompensasjon for svømmeanlegg må det vurderes hvorvidt svømmeanlegget driver økonomisk aktivitet. Er svaret på spørsmålet ja, må det vurderes hvorvidt aktiviteten er i konkurranse med virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget. I utgangspunktet er det kun svømmeanlegg som anses å drive økonomisk aktivitet i konkurranse med virksomhet som ikke har rett til kompensasjon for inngående merverdiavgift.

Et kommunalt svømmeanlegg bygget for å ivareta kommunens oppgaver knyttet til folkehelsearbeid, undervisnings- og sikkerhetsarbeid, og som delvis finansieres med spillemidler, vil etter KS’ oppfatning som hovedregel ikke anses for å drive økonomisk aktivitet. Dette gjelder også om anleggets restkapasitet utnyttes til å holde anlegget åpent for publikum, under forutsetning av at publikumsinntektene ikke er så høye at de kan anses å finansiere anlegget.

Dersom et kommunalt svømmeanlegg anses å drive økonomisk aktivitet, vil nok anlegget også i de aller fleste tilfeller anses for å drive i konkurranse med ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet. Anlegget vil følgelig heller ikke ha krav på kompensasjon for inngående merverdiavgift.

KS anbefaler kommuner som skal iverksette bygging av svømmeanlegg å utarbeide en prosjektbeskrivelse der formålet med byggingen fremgår. Videre vil KS anbefale at det innhentes bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten for å få avklart merverdiavgiftsspørsmålet.