KS' FoU-ordning

Foto: Shutterstock

KS’ FoU-ordning skal sikre relevant og anvendelig kunnskap og utviklingsverktøy for medlemmene og for KS som arbeidsgiverorganisasjon, interessepolitisk aktør og utviklingspartner. Årlig lyses det ut et tjuetalls oppdrag. I tillegg finansierer ordningen blant annet langsiktige strategiske satsinger.

Lenkeblokk Icon Rapporter fra KS' FoU-

Det første prosjektet er todelt. Vi ber først om en utredning av det rettslige innholdet i det kommunale selvstyret i lys av nyere lovgivning. Denne utredningen skal ta for seg det rettslige innholdet i Grunnloven § 49 2. ledd og kommuneloven § 2-1, sett opp mot blant annet sektorlovgivningen. Neste trinn er å utrede hvorvidt ny lovgivning for å styrke det kommunale selvstyret har hatt innvirkning på statsforvaltningens arbeid og for innholdet i nyere lovgivning.

I det andre prosjektet ber vi om utredning av hvor egnet lovgivning er i styringen av kommunesektoren for å nå politiske mål. Det er spesifisert tre spørsmål som vi ber at belyses:

  • Hvor effektivt og egnet er det å bruke lov som styringsverktøy mot kommunesektoren når politiske mål skal nås?
  • Hvorvidt er det etablert gode nok prosedyrer for å vurdere faglige argumenter mot bruk av lovgivning? Hvilke erfaringer kan vi her hente fra andre land/rettssystemer.  
  • Basert på disse funnene, hvilke tiltak foreslås for å styrke kommunenes innflytelse i beslutningsprosessene?

Utredningene skal være ferdige i løpet av 2024.

KS utlyser hvert år et stort antall utredningsprosjekter hvor et av formålene er å innhente relevant kunnskapsgrunnlag for kommunesektoren. Det kan for eksempel være kunnskapsgrunnlag som KS benytter i det interessepolitiske arbeidet eller det kan være kunnskapsgrunnlag som bidrar til utvikling i de kommunale tjenestene.