Endringene i diskrimineringsombudsloven trer i kraft 1. januar 2018.

Et nytt håndhevningsapparat
Lovhåndheveroppgavene skilles ut fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slik at pådriver- og lovhåndheveroppgavene skilles. Det blir da en tydeligere rolledeling mellom disse funksjonene. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan underlagt departementet.

Vedtak fra nemnda kan bringes inn fordomstolene for full prøvning av saken.

Saksbehandlingen i nemnda skal som hovedregel være skriftlig, men med mulighet for muntlig bevisførsel i saker der muntlig behandling er nødvendig for å opplyse saken. I saker hvor det er fremmet krav om oppreisning har partene rett på muntlig bevisføring.

Skjerpede krav til nemndsledere
Det stilles skjerpede krav til nemndsledere, slik at det som hovedregel stilles krav om dommererfaring i tillegg til juridisk utdannelse.

Oppreisning og erstatning
Nemnda kan treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold. Nemnda kan treffe vedtak om erstatning  i alle forhold dersom innklagede ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsvilje eller andre åpenbart uholdbare innsigelser.

Overgangsregler
Saker som er brakt inn for ombudet eller nemnda før ikrafttredelsen av loven, overføres til nemnda for videre behandling.

Lovvedtak

Innst. 389 L (2016–2017)

Prop. 80 L (2016–2017)