Utvalget om fremtidens arbeidsliv fikk i 2019 i oppgave å foreta en grundig kartlegging av utviklingen i norsk arbeidsliv. Utvalget skulle også vurdere behovet for å endre arbeidsmiljøloven når det gjelder tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. Utvalget har bestått av de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Advokat Jan Fougner har ledet utvalget.

Med bakgrunn i et bredt og solid kunnskapsgrunnlag, har et samlet utvalg stilt seg bak følgende konklusjoner:

  • Hovedbildet er at bruken av alternative tilknytningsformer, som midlertidig ansettelse og innleie, er beskjeden og stabil i Norge.
  • Andelen selvstendige og bruken av midlertidig ansettelse har gått ned de siste 10-20 årene.
  • Norge har blant de strengeste reguleringene i OECD av midlertidig ansettelse og andre kortvarige tilknytningsformer som innleie.
  • Norge står i en positiv særstilling når det gjelder å komme gjennom kriser, det vises til finanskrisen og til koronapandemien. Et annet eksempel er oppmerksomheten internasjonalt mot tendenser til polarisering og todeling av arbeidsmarkedet. I Norge ser vi ikke det samme.

Med bakgrunn i disse tydelige konklusjonene, mener en samlet arbeidsgiverside i utvalget at det ikke er behov for å gjennomføre endringer i arbeidsmiljøloven, slik de andre medlemmene har foreslått.

Medlemmene fra NHO, KS, Virke og Spekter står samlet bak følgende vurderinger;

  • Det foreligger ingen dokumentasjon på at det er behov for å foreta endringer av arbeidsmiljøloven nå. En gjennomgang av rettspraksis viser snarere at arbeidsmiljøloven er en robust lov som har en innebygget dynamikk – den skal tolkes i lys av samfunnsutviklingen.
  • Lager vi nye regler basert på en uklar bekymring, en føre-var tanke, er det også vanskelig å lage regler som treffer godt. Rett og slett fordi vi mangler de konkrete eksemplene på hva vi vil regulere. Vi risikerer å lage kompliserende regler for virksomhetene slik de driver i dag.

Arbeidsgiversidens medlemmer i utvalget har på grunnlag av fakta, forskning, statistikk og domstolpraksis kommet til at det ikke er formålstjenlig å lage nye reguleringer.

Lenkeblokk Icon NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering